SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

Basic Ecclesial Community Bible Sharing Guide

giya sa matag domingoMakuha ninyo diri ang mga materyales alang sa BIBLE SHARING matag Domingo gikan sa mga Gagmay'ng Katilingbanong Kristiyano nga gihimo sa mga lideres sa mga comunidad sa Tumahubong, Tungawan, Zamboanga City, og Ormoc City sulod sa sakop sa mga Claretian

              

12 March 2013 709 comments

Unang pagbasa: Jos 5:9. 10-12

Salmo: 34:2-3. 4-5. 6-7

Ikaduhang Pagbasa: 2Cor 5:17-21

Pasiunang Awit: Ang tawag…

Pasiunang Pag-ampo:

            Langitnong Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat. Salamat usab sa imong paggiya ug pagprotektar kanamo sa kanunay. Tabangi kami nga makaamgo sa among mga sala ug nga kini dili na unta namo mabuhat sa pag-usab. Tabangi kami Hesus nga mahibalik kami sa langitnong Amahan aron makasubay kami sa saktong dalan. Ug unta ang among gugma ang maghari sa among kasing-kasing.

            Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo nga buhi ug hari hangtud sa kahangturan. Amen.   

 

Tema: Ang pagdawat sa langitnong Amahan sa mga makasasala.

 

Pasiuna:

            Ang mga kubrador sa buhis ug makasasala miduol kang Hesus ug namati. Ang pagdawat ni Hesus sa mga makasasala ug nakigsalo siya uban kanila.

            Migamit si Hesus ug sambingay mahitungod sa ‘Mausikon nga anak.” Ang kamanghuran nga anak nangayo ug bahin sa katigayunan sa Amahan. Ug ang Amahan wala magdumili sa gitinguha sa iyang kamanghurang anak, iyang gihatag ang katunga sa iyang katigayunan ug mipanaw ang anak dala ang iyang bahin. Apan miabot ang kawad-on ug nahurot ang tanan niyang katigayunan tungod sa iyang pagwaldas-waldas sa iyang bahandi. Naka-amgo siya sa iyang dili makiangayon nga gibuhat. Busa mipauli siya sa iyang Amahan ug naghinulsol sa iyang sala. Gidawat siya sa iyang Amahan nga puno sa dakong kalipay.

 

Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Lukas

 

Kapitulo 15 versikulo 1 hangtod 3 ug 11 hangtud 32

(Lk. 15:1-3. 11-32)

(Kinahanglan basahon ang ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang manambong sa cluster kon mahimo basahon kini sa sa ikaduhang higayon.)

 

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo (Manghilom ug mamalandong sa pulong sa Dios 2-3 ka minuto).

 

Pagpatin-aw:

.           Sa ebanghelyo nato karon naghisgot sa mga kubrador sa buhis ug diha pud ang mga Pariseo ug magtutudlo sa balaod ug si Jesus usab mga misulti ug sambingay mahitungod sa duha ka anak nga nangayo sa ilang bahin. Ang bahin sa manghod iya giwaldas ug ang bahin sa maguwang iyang gitigum. Sa unang panahon samtang buhi pa ang Amahan dili pwede makapangayo ang mga anak sa ilang bahin. Ug sa ebanghelyo gihatag sa Amahan ang iyang ginahin nga gatigayonan ngadto sa duha ka anak. Ang bahin sa manghod iya gidawat ug giwaldas hangtod nga nahurot ug naglisod na siya ug wala na siyay gikaon hangtod nga nangita siya ug trabaho nga mao ang tig-atiman sa baboy ug hapit na siya mokaon sa pasaw sa baboy. Siya usa ka Hudeo ug alang sa balaod ang baboy hugaw ug tungod sa iyang kalisod iya kini gidawat aron siya makakaon ug mabuhi. Hangtud nga naka-amgo siya ug nakahukom nga mouli sa iyang Amahan. Mipauli siya sa iyang Amahan ug bisan layo pa siya nakita na siya sa iyang Amahan ug nagdagan nga mitagbo kaniya. Tungod sa gugma sa Amahan ngadto sa iyang anak bisan pa sa iyang nabuhat giluwas gihapon siya ug giprotektahan sa iyang Amahan aron dili mamatay. Kay daghan ang gusto mopatay kaniya tungod kay giisip siya nga makasasala tungod sa iyang gibuhat apan gisugat siya ug gigakos aron pagluwas sa iyang anak bisan ug dili unta kini niya angay buhaton. Kay ang Hari sa unang panahon dili motindog ug modagan aron pagsugat kung kinsa ang moduol kaniya apan tungod sa iyang gugma sa iyang anak iya kini gibuhat. Ug nagsadya – naghimog dakong hikay ang Amahan tungod sa pagpauli sa iyang anak.

            Ang maguwang nasuko tungod sa pagdawat sa Amahan ngadto sa iyang manghod nga nagwaldas apan siya wala gani ang amahan naghimo niini ngadto kaniya. Ang manghod nagpadayag sa kinabuhi sa kubrador sa buhis o kinaiya sa pagka-paresio. Kabalo kita nga ang kubrador sa buhis giisip nga makasasala. Ug ang maguwang nagpadayag sa kinaiya sa mga Pariseo nga dili sila gusto nga ang makasasala ug mga kabos moduol ni Hesus ug sa mga tawo nga nag-alagad sa Ginoo. Apan ang Ginoo wala magpili iya gihatag nga patas ang gingharian sa Dios ngadto sa mga tawo.

 

Pagpalawom:

Ang ebanghelyo naghisgot mahitungod sa pagka-mahigugmaon og pagkamaluluy-on sa Amahan. Sa texto nga Miduol kang Jesus ang tanang kobrador sa buhis og makasasala aron pagpamati, naghunghungay ang mga Pariseo ug magtutudlo sa balaod: “Gidawat niya ang makasasala ug nagsalo sila.” Nganong nagbagulbol man ang Pariseo kang Jesus? Kay imbes duol sila sa Simbahan, tu-a hinuon si Jesus nag-uban-uban sa mga kabos nga ilang gisalikway. Abi nila nga gantihan og dayegon sila ni Jesus, apan wala siya moanhi aron paghatag og premyo, kon dili aron pagluwas. Naghisgot si Jesus mahitungod sa tawo nga may duha ka anak nga lalaki, ang manghud nangayo sa iyang amahan sa iyang bahin sa katigayonan. Busa, gibahin sa amahan sa duha ka magsoon ang kabtangan. Gitigom sa manghud ang iyang bahin og mipanaw sa layong dapit og gi-usik-uskian ang bahandi sa hagokang kinabuhi. Human niya giwaldas ang kabilin, siya nagsugod sa kawad-on og gigutom og nawad-an siyag dignidad sa pagkatawo. Nagpaulipon siya sa uban ug misulod sa makauulaw ug hugawng trabaho. Sa panahon nga nakamatngon siya, nakahukom siya sa pag-uli ug sa walay pagduha-duha nibalik siya sa iyang amahan sa tumang kaulaw og kahadlok. Sa layo pa lamang nga nakita siya sa iyang amahan, nagdagang mitagbo kini og siya gigakos og gihagkan ug sila nagsadya. Nasuko ang magulang sa gibuhat sa amahan nagdumili sa pagsulod kay siya nagsilbi gayud sa amahan og wala nagsupak sa iyang mga sugo apan wala siya hatagi ug bisan usa lang ka kanding nga salu-salohan sa iyang mga barkada. Apan sa dihang mibalik ang iyang igsu-on nga maoy nag-usik-usik sa katihayonan ug nagsupak sa iyang mga sugo, siya giihawan ug baka og gisadyaan.

Kini nagpasabot lamang nga alang sa Amahan, dili importante ang nawalang kabilin, ang importante mao ang pagbalik sa nipalayongv anak. Dinhi masabtan nato nga ang Diyos wala mobuhat aron paglista sa mga maayo tang buhat og premyohan, nianhi siya aron ilhon tang anak. Apan kita natawo sa sala, sa sinugdan pa lang makasasala na tau g may hilig sa daotan tunogd sa atong palibot ug sa hiwing mga sistema sa sosyedad diin nagtubo ta. Ang Diyos dili matingala sa atong kadaotan, kay kita Iyang gibuhat nga may kagaswanon, daan na Niyang gilantaw nga kita mapandol. Ang Amahan nag-amuma sa anak. Mao kini ang kinaiya sa atong Diyos ug Amahan nga nagdalag maayo gikan sa daotan. Kita gibag-o adlaw-adlaw aron maka-amgo og magsubay sa tul-id nga dalan. Amahan Siya nga kanunayng nangita sa mga makasasala aron pun-an sa iyang gugma ug panalangin.

           

Mga giyang pangutana sa pagpa-ambit:    

 

  1. Sa imong kaugalingon gidawat ba nimo ang imong pagkamasalaypon?
  2. Imo bang gipasaylo ang nakasala kanimo?
  3. Diha sa imong pamilya imo bang gipatigbabaw ang gugma ug pagsinabtanay sa usag-usa?                                                                                                                                    

KATILINGBANG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO UG MAGHIMAYA KA MARIA:

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

KATAPUSANG PAG-AMPO:

            Dios namong Amahan, salamat sa imong pag-uban kanamo sa kanunay. Ug unta imo kaming pasayluon sa among nabuhat nga mga sala ug tabangi nga kami makapasaylo sab sa nakasala namo ug nga ang gugma unta ang maghari sa usag-usa kanamo. Kining tanan among gipangamuyo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.Amen.

KATAPUSANG AWIT: Daygon ta ang Ginoo…

03 March 2013 2 comments

Unang pagbasa: Ex 3:1-8. 13-15

Salmo: 103:1-2.3-4.6-7.8.11

Ikaduhang Pagbasa: 1Cor 10:1-6.10-12

Pasiunang Awit: Daygon ta ang Ginoo…

Pasiunang Pag-ampo:

            Amahan nga langitnon daghang salamat sa kahigayunan nga kami nagatigom ug nagkahiusa. Among pangayuon kanimo nga unta imo kaming tabangan pinaagi sa among pagbag-o ug paghinulsol sa among mga sala. Uban sa among pagtuo nga unta imong kaming tabangan nga dili unta kami mahisama sa kahoy nga walay bunga.

            Daghang salamat Ginoo sa mga panahon nga imo kami gihatagan pa ug lugway sa among kinabuhi. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo nga buhi ug hari hangtud sa kahangturan. Amen.

 

Tema: Ang pagbag-o

Pasiuna:

            Ang mga gisulti ni Hesus nga mga sambingay nagpahibalo sa tawo sa pagbag-o sa dili maayo nga binuhatan ngadto sa mga maayo nga gawi aron kahimut-an sa Dios.

Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Lukas

Kapitulo 13 versikulo 1 hangtod 9 (Lk. 13:1-9) (Kinahanglan basahon ang ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang manambong sa cluster kon mahimo basahon kini sa sa ikaduhang higayon.)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo (Manghilom ug mamalandong sa pulong sa Dios 2-3 ka minuto).

Pagpatin-aw:

            Ang unang bahin sa ebanghelyo naghisgot mahitungod sa silot sa Dios nga sa ilang panahon ang mga Hudeo nagtuo kung may mga panghitabo; kamatay, kasakit, ug katalagman sila nagtuo nga kini silot sa Dios.

            Ang ika-duhang sambingay mahitungod sa kahoy nga Igera nga walay bunga nga gihatagan ug higayon nga mamunga nga naghulagway sa pagbag-o. Ang pagbag-o mao ang pagsunod sa kaabubut-on sa Dios. Ang bunga mao ang atong maayong mga binuhatan ug kinaiya. Ang mga katalagman hinongda sa atong dautang binuhatan sama sa atong pag-abuso ug pagpasagad.

 

Pagpalawom:

            Karon sa atong panahon mao sab ang pagtuo nga ang tawo’ng dautan nga naigo sa kilat, moingon dayon ta nga gisilotan siya sa Dios. Kon adunay dakong kadaut nga muabot sa atong kinabuhi, maghupay dayon ta sa pag-ingon; “nganong ako pa man Ginoo?” mao gihapon kon naay bagyo, linog og lain pang mga katalagman, musantop dayon sa atong huna-huna nga pagbuot kining tanan sa Ginoo aron nga ang mga tawo makaalinggat ug mubalik dayon kaniya. Hangtud karon may daghan gihapon nga magbaton ug sayop nga panghuna-huna bahin sa silot sa Dios. Atong ipahid niya ang bisan unsang mudangat sa palibot. Ug kung may katalagman gani magdasok dayon ang simbahan daghang manimbahay. Apan wala ni nagpasabot nga ang mga katalagman naggikan sa Dios. Sukwahi na sa matang sa Dios nga gipaila kanato ni Jesus isip Dios sa gugma ug kinabuhi. Kon maghisgot kita ug silot sa Dios gumikan usab na kanato mismo. Ang atong kahakog, ang tinguha sa paghakop, ang pag-iya-iya, ang pagka-ulipon sa mga bisyo, ang pagpasagad kining tanan adunay dakong sangputanan sa ubang tawo, katilingban. Tan-awa unsay katalagman nga atong naagoman gumikan sa atong pag-abusar sa atong kinaiyahan.

            Ang Ginoo naghatag kanatog higayon sa pagbag-o ug pag-usab sa atong pagtoo ngadto sa langitnong amahan, Dios sa kinabuhi ug dili sa kamatayon. Busa atong pamalandungan ang atong mga dautan binuhatan kung makahatag ba kini nato ug kahimayaan o dili ba kaha’y makahatag kanato ug kaalautan. Atong bag-uhon ang atong kaugalingon o kinabuhi ug magbaton kita’g kinaiyang langitnon. Ang paghimo ug matarong bunga nga makahatag ug tinuod nga kinabuhi.

Mga giyang pangutana sa pagpa-ambit:                            

  1. Naningkamot kaba nga mamahimo ka nga sumusunod ni Hesus uban sa pagbasol ug pagbag-o?
  2. Ngano dili mo-asinso ang tawo? Kinsa ang angay basulon si Hesus ba? Palihug sa pagpaambit.

                                                                                                                       

KATILINGBANG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO UG MAGHIMAYA KA MARIA:

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

KATAPUSANG PAG-AMPO:

            Langitnong namong Amahan, daghang salamat kanimo. Kay imo na usab kami gipabati sa imong mga bulawanong mga pulong, hinaot nga kini mao ang dalan padulong sa among pagbag-o. Ug ubani kami nga puno sa gugma ug pakigda-it.

            Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo nga buhi ug hari hangtud sa kahangturan. Amen.

KATAPUSANG AWIT: Ang Tawag…