SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

Basic Ecclesial Community Bible Sharing Guide

giya sa matag domingoMakuha ninyo diri ang mga materyales alang sa BIBLE SHARING matag Domingo gikan sa mga Gagmay'ng Katilingbanong Kristiyano nga gihimo sa mga lideres sa mga comunidad sa Tumahubong, Tungawan, Zamboanga City, og Ormoc City sulod sa sakop sa mga Claretian

              

29 August 2003 32 comments

septembre 7 : IKA Kawhaag tulo nga domingo sa tuig

 

Tema:

Basahon:

  1. 1)Is.35 : 4 –2)     James 2: 1 – 5                 3.) Mk. 7 : 31- 3                

Pasiunang Awit:

Pasiunang pag-ampo:

Pasiuna sa Tema:

 

Pagpatin-aw sa Maayong Balita:

Ang atong ebanghelyo karon nagahisgot sa pag-ayo ni Jesus sa usa ka bungol ug amang .Ang pagka amang sa tawo resulta sa iyang dili pagkadungog .kining melagroha makit-an nato ang pagkamaayo sa pagtagad ni Jesus sa tawo .Gilain niya ang bungol ug amang sa pundok sa mga tawo .Kasagaran ang amang ug bungol maulawon nga morag mas maayo pa ang buta .kung naa siya sa pundok sa mga tawo ug dili niya masabtan ang gihisgutan mahimo siyang kataw-anan .Sa pag-lain ni Jesus sa bungol ug amang, gihatagan niyang dagkong konsiderasyon ang tawo aron dili na maulan .

Giayo ni Jesus ang tawo pinaagi sa laway .Kadtong mga panahuna ,nagatuo ang mga tawo nga ang laway makaayo.Human niini miyahat siya sa langit ug midaghong .kini nagpakita nga ang pag-ayo naga gikan sa Dios.

    

Pagtuki sa kasinatian:

Igsoon nakasinati ka ba nga usahay amang ug bungol pod kita sa mga panginahanglan sa atong isigkatawo ? palihog ipaambit.

 

Pagpalawom:

Sa ebanghelyo gipakita ni Jesus nga ang bungol ug amang dili usa ka higayon nga gikinahanglan resulbaron kon dili gipakita nila ang bungol ug amang usa ka tawo . ang tawo naa espisyal na panginahanglan ug ang pagtagad nga gipakita ni Jesus mao nga masabtan sa mga tawo ug dili na maulawan .Sa atong kinabuhi makatagbo pod ta sa mga tawo nga naa mga balatianug giunsa nato ang pagtagad kanila .Usahay dili nato sila mahatagan ug maayong pagtagad , magpahilayo pa ta kanila o maulaw ta makiguban kanila .Apan sa atong ebanghelyo gipakita ni Jesus sa atoa kong unsang pamaagi ang pagtagad kanila .sila ang mga tawo nga nang       inahanlan ug maayong pagtagad , ug konsiderasyon aron mabati pod nila nga sila parte o miyembro sa katilingban ,Na naa pod sila matabang sa kalihukan ug kaayohan sa katilingban .

 

Hagit:

Giunsa nato ang pagtagad sa mga tawo nga naa balatian sa ilang kinabuhi .

Plano:

Katapusang pag-ampo:

Katapusang await:


Salmo Responsoryo:

      

Tubag: Dayega , kalag ko , ang Ginoo

 

Ang Ginoo nag-amping sa kamatuoran sa gihapon ,

Naghukom ug matarong sa mga dinaugdaug ,

Naghatag ug makaon sa mga gigutom ;

Ang Ginoo naga pagawas sa mga binilango.-(tubag)

 

Ang Ginoo naga pabuka sa mga mata sa mga buta;

Ang Ginoo naga pabangon sa mga nanghiumod.

Ang nahigugma sa mga mtarong ,

Ang Ggginoo naga bantay sa mga dumudoong. –(tubag)

 

Ang Ginoo nagsagop sa ilo ug sa balo,

Apan ang dalan sa mga dautan iyang gituali.

Ang Ginoo naga hari hangtod sa kahangturan.-(tubag)

 

Ang atong nadungog ug naila ,

ang giasoy kanato sa atong mga amahan,

atong isugilon sa kaliwatan nga umalabot :

ang kadayeganan sa Ginoo, ang iyang kusog,

ang mga katingalahan nga iyang gibuhat. (Tubag)

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

 

SEPTYEMBR 14   aNG KADAUGAN SA KRUS

 

TEMA: ALANG SA TANAN ANG GUGMA SA DIOS .

 

Pasiunang awit      

Pasiunang Pag-ampo

Mga Basahon:

1) 1Kg-19:4-8                  2) Eph 4:30-52            3) Jn 6:41-51

 

Pasiuna sa Tema:

Tungod sa dakong gugma sa Ginoo gipadala niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan maluwas .

 

Pagpatin-aw sa Maayong Balita;

Sa atong ebanghelyo karon gibalikan ni San Juan kong unsa ang nahitabo sa Daang Testamento, nga atong nadungan sa unang gibasa , kung asa ang mga Israelita nagbagulbol ngano naghawa pa sila sa Ehipto.Tungod niini gisilutan sila sa Ginoo ,gipadalhan silag mga bitin .Ang mga tawo naghinulsolug nangyog pasaylo , gipahimo sa Ginoo si Moises ug usa ka larawan sa bitin nga kon kinsa ang molantaw sa bitin maayo .Gikuha ni san Juan ang esturya ug gihimong murag usa ka parabola nga sama sa bitin nga gipataas aron sila mamaayo ,si Jesus pod ipataas sa krus   ug kon kinsa man ang motuo makakita siya sa kinabuhing walay katapusan .Gipakita pod sa atong ebanghelyo ang pagkadakong gugma sa Ginoo sa mga tawo nga gipadala niya ang iyang bugtong Anak aron ang tanan maluwas .

Ang ebanghelyo dunay duha ka bahin vv 13- 15 ug vv 16 – 17 sa unang bahin vv- 13-15 naay tulo ka emportanteng pulong ;gipataas ,motuo niya ug kinabuhing dayon .Ang pulong nga gipataas naghisgot kang Jesus nga gipataas sa krus ug gipataas ug gipataas padulong sa himaya ..Ang ikaduhang pulong mao ang motuo Niya o motuo kang Jesus .Naay tulo ka elemento ang


pagtuo kay Jesus 1) atong kalinaw sa Ginoo ; (2) Atong kalinaw sa tawo ;(3)Atong kalinaw sa kinbuhi ; (4) Atong kalinaw sa atong kaugalingon mismo ,(5) Ang kintumyan nga kalinaw nga umaabot .

Ang ikaduhang bahin vv 16-17 nagahisgot mahitungod sa pagkadakong gugma sa Dios .Gipadala niya ang iyang bugtong Anak aron maluwas ang mga tawo .Kining teksto nagahisgot nga (1)Ang kaluwasan nagagikan mismo sa Ginoo ;(2) Ang hinungdan sa kinaiya sa Ginoo mao ang gugma ; (3) Ang gugma sa Ginoo alang sa tanang mga tawo sa kalibutan .  

 

Pagtuki sa kasinatian:

  1. 1.Nasinati ba nimo ang labing dakong gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi ? sa unsang mga pamagi ?
  2. 2.Unsaon nato pagdawat sa mga pagsulay sa atong kinabuhi ?Palihog ipaambit .

Pagpalawom:

Kung walay krus walay himaya ,sa atong ebanghelyo gigamit ang pulong nga gipataas .Puede nato ning tan-awn sa duha ka pamaagi .gipataas sa krus o gipataas paingon sa himaya .kining tanan naagihan ni Jesus ug dili mahitabo kong wala ang una kung wala ang usa Para kang Jesus ang krus ,ang krus ang dalan paingon sa himaya. .Dali lang unta Niyang ang magpalansang sa krus apan wala niya gihimo .

Sa atong panahon karon daghang higayon nga gusto lang nato ang kalipay,lingaw lingaw ug ang sayon nga kinabuhi .Apan kon moagi ang mga pagsulay dili lang ta mawad-an ug paglaum .Usahay pasanginlan pa nato ang Ginoo nganong gihatag sa atoa nianing mga pagsulay ug kalisod .Sa pagdawat nato sa mga kalipay ug kaayohan sa kinabuhi , andam pod ba kita sa pagdawat sa mga pagsulay ug mga kalisod sa kinabuhi ?sa atong ebanghelyo karon nakit-an ba nato nga labi ang pagsulay nga giagian ni Jesus bisan gani wala siyay nahimong sala ,giangkon niya ang tanan natong kasal-ananaron ang tanan maluwas .Pagkadako sa gugma sa Dios nga gipadala niya ang iyang bugtong anak aron kon kinsa man ang motuo kaniya dili mamatay ug makabaton sa kinabuhing dayon .

  

Hagit karong simanaha.

Gihagit kitang tanan nga sa pagdawat nato sa mga kaayohan sa atong kinabuhi andam pod unta kita sa pagdawat sa pasulay nga umaabot .

Plano:            

Katapusang pag-ampo.

Katapusang awit:  

 

Salmo Responsoryo;

Tubag: Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo.

 

Pamatia ,lungsod ko , ang akong pagtulon-an ;

Ipaabong ang imong dunggan sa mga pulong sa akong baba.

Ablihan ko ang akong baba diha sa sambingay ,

ibungat ko ang mga misteryo sa karaan.Tubag

 

Bisan gipatay niya sila nangita sila kaniya,

Ug nangutana pag-usab bahin sa Dios.

Nahinundom sila nga ang Dios mao ang ilang bato

Ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Tubag

 

Apan ila siyang giulog-ulogan sa ilang mga baba

ug gibakakan sa ilang mga dila ,

Bisan kon ang ilang mga kasing –kasing nag budhi kaniya,

ni nagtuman sila sa iyang kasabotan . Tubag

 

Apan bisan pa niana,sa iyang pagkamaluluy-on,

iyang gipasaylo ang ilang sala ug wala sila laglaga.

Sa makadaghan iyang gibakwi ang iyang kasuko

Ug wala niya halinga ang iyang kapungot. Tubag

 

Septyembre 21: IKA KAWHAAg lima nga DOMINGO SA TUIG

 

Tema: ang gusto musunod kay jesus kinahanglan moalagad sa

           mga kabus.

 

Pasiunang awit:

Pasiunang pag-ampo:

Pasiuna sa Tema:

Si Jesus mianhi sa kalibutan dili aron alagaran kon dili aron moalagad sa tanan , ilabi na sa mga kabus .Kinsay gusto mosunod kaniya kinahanglan andam moalagad usab siya sa uban, ilabi na sa mga kabus.

 

Mga Basahon:        

1) Ws. 2: 17 – 20         2) Jm. 3 : 16 – 4 :3         3) Mk. .9: 30 - 37

 

Pagpatin-aw sa Maayong Balita:

Sa atong ebangelyo karon si Jesus nagpahibalo sa iyang mga tinun-an mahitungod sa iyang umaabot nga kamatayon ug pagkabanhaw ,apan gisulti sa ebangelyo nga ang mga tinun-an wala makasabot sa gisulti ni Jesus .Kung basahon nato ang mga pulong ni Jesus makita nato nga dayag kaayo ang iyang gisulti nga bisan ang usa ka gagmay ng bata makasabot niini. Busa natingala kita ngano ang mga tinun-an wala makasabot . Unsa ang hinungdan ngano wala sila makasabot ?

Masabtan nato ang hinungdan ngano wala makasabot ang mga tinun-an kon mahibaloan nato ang ilang pagsabot mahitungod sa MESIAS ,Ang Mesias mao ang manluluwas nga gipaabot sa mga hudyo .Alang sa mga hudyo ang Mesias moabot isip usa ka hari nga makagagahon nga maoy moluwas sa nasod sa Israel gikan sa ilang mga kaaway .Alang sa mga tinu-an ni Jesus mao ang Mesias . Busa sa pagsulti ni Jesus kanila mahitungod sa iyang kamatayon wala kini makasulod sa ilang hunahuna tungod sa ilang idea mahitungod sa Mesias .Ang maong idea nahimong bakak sa pagsabot nila . Tungod sa maong idea wala sila makasabot sa tinuod nga kahulugan sa pagka Mesias ni Jesus ,nga wala moluwas sa mga tawo pinaagi sa harianong O politikanhong gahom kon dili piaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw .Kasagaran atong mga prejudices (pihig) mamahimong babag sa pagsabot ug pagdawat sa kamatayon .Kini mao ang nahitabo sa mga tinun-an .

Sa ikaduhang bahin sa ebangelyo (vv30 –37) na klaro pa unsa gayod ang hunahuna sa mga tinu-an mahitungod sa pagka Mesias ni Jesus , tungod kay naglalisay kon kinsa kanila ang labing dako. Sa ato pa naghunahuna sila mahitungod sa usa ka politiko nga gingharian diin si Jesus mao ang hari ug sila ,isip iyang mga tinun-an ,tagaan ug lain -laing nga mga katungdanan sa gingharian .Ang ilang gilalisan kinsa nila ang makakuha sa pinakamaayong katungdanan sa gingharian ni Jesus .Ang ilang gihunahuna anaa sa gahom ug katungdanan .

Sunod si Jesus nagpadayag kanila unsa ang kinaiya sa mga katungdanan sa iyang gingharian. Ug gipadayag ni Jesus kini pinaagi sa pagbutang ug usa ka gamay ng bata sa ilang atubangan ug sa pagsulti kanila .Ang modawat sa bata sama niini,modawat ako .Unsay buot ipasabot ni Jesus? Ang bata dinhi naghulagway sa mga tawo nga walay mahimo , ang mga kabus ang mga pobre. Kon kinsay modawat ug katungdanan sa gingharian ni Jesus kinahanglan modawat kanila, buot ipasabot moalagad kanila .Busa ang gingharian ni Jesus dili mahitungod sa gahom o dungog kon dili mahitungod sa pagserbesyo ug pag-alagad sa tanan ,ilabi na sa mga kabus .

 

Pagtuki sa kasinatian :

Nasinati ba nato ang paglalisay sa mga tawo aron sa pag-angkon sa mga maayong katungdanan ? Palihog ipaabit .


Pagpalawom:

Sa ebangelyo karon nakita nato ang mga tinu-an ni Jesus adunay ambisyon nga makuha nila ang mga taas nga katungdanan sa gingharian ni Jesus .Ang tanan nga mga tawo adunay mga ambisyon sa ilang kinabuhi .Pananglitan ang ambisyon sa usa ka tawo mao ang mahimong abogado o magtutudlo o politiko .kining mga pangandoy naturallang ug maayo , wala mosulti si Jesus sa iyang mga tinun-an nga dili maayo nga aduna silay ambisyon .Nagpaklaro lang si Jesus kanila unsay kahulugan sa position nga ilang gipangita.

Ang importante alang kanatong mga sumusunod ni Jesus mao nga gamiton nato ang atong mga pangandoy o mga ambisyon dili lamang sa atong kaugalingong interes kon dili alang usab sa interes sa atong mga kaigsoonan ,ilabi na alang sa mga kabus .Sa ato pa isip usa ka sumusunod ni Kristo ang atong mga ambisyon kinahanglan gamiton nato alang sa pagtukod sa gingharian sa Dios .Mao kini ang atong misyon isip sumusunod ni Kristo .Maayo kaayo kon gusto kita mogunit ug taas nga katungdanan basta klaro alang kanato ang mga katungdanan sa gingharian sa Dios usa ka dungog kon dili usa ka pag-alagad .

Sa pagkatinuod ang problima sa atong katilingban dili ng daghan ang mga tawo nga gusto mogunit ug katungdanan o mahimong lider .Ang problima mao nga gagmay ng ang mga tawo nga gusto moapil niini ,tungod kay klaro kaayo kanila nga ang mga katungdanan sa katilingban dili dungog kon dili pag-alagad.

  

Hagit karong simanaha:

Ang pagsunod ni Jesus naghagit kanato sa pag-alagad sa tanan ,ilabi na sa mga kabus ..

Plano:

Katapusang Pag-ampo:

Katapusang awit                        

Salmo Responsoryo:

       Tubag: Ang Ginoo nagasapnay sa akong kinabuhi.

 

O Dyos,diha sa imong ngalan luwasa ako,

Ug hukmi ako dha sa imong gahom .

O Dyos patalinghugi ang ang akong pag-ampo,

Pamatia ang akong pulong sa akong baba.(tubag)

 

Kay may mga garboso nga nanagpanindog batok kanako ,

Mga tawo nga magangis nagapangita sa akong kinbuhi.

Wala nila ibutang ang Dyos sa atubangan nila.-(tubag)

 

Ania, ang Dyos ang akong magtatabang ;

Ang Ginoo nagasapnay sa akong kinabuhi .

Sa gaan nga buot halaran ko ikaw ug sakripisyo ,

Pasalamatan ko ang imong ngalan, Ginoo kay kini maayo .-(tubag)

                                                  

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Septembre 28 IKA KAWHAAG-unom NGA DOMINGO SA TUIG

 

Tema: Bisan unsay makababag sa kabubuot sa dios kinahanglan

           putlon nato.

 

Pasiunang Awit:

Pasiunang Pag-ampo:

Pasiuna sa Tema:

Ang gingharian sa Dios mao ang panakataas nga bili alang kanatong mga sumusunod ni Jesus .Ang Dios maghari sa atong mga kasingkasing kon tumanon nato ang iyang kabubut-on .Ang atong tema karon nagsulti nagpadayag nga kinahanglan kita maghimo ug bisan unsay sakripisyo nga makababag sa kabubut-on sa Dios o sa iyang pagkahari.


 

Mga Basahon:

1) Nb. 11 : 25 – 29                       2) Jm. 5 : 1 – 6               3) Mk.. 9 : 38 – 48

 

Pagpatin-aw sa Maayong Balita:

Ang atong ebangelyo karon gilangkuban sa pipila ka panultihon ni Jesus nga gibutang dinhi ni san markos bisan wala gisulti kini ni Jesus sa usa lang ka panahon.

Aron maklaro kanato ang maong ebangelyo atong bahin-bahinon sa tulo ka punto:

 

1).vv. 38-40: Dinhi si Jesus nagtudto sa mga tinun-an nga walay mag-aku-akup o managiya (monololiize) sa Dios .Ang mga tinun-an nasilos sa usa ka tawo nga naghimo ug maayong mga buhat piaagi sa ngalan ni Jesus bisan dili siya usa sa ilang grupo .Sa iyang tubag ni Jesus nag padayag nga adunay daghang mga dalan padulong sa Dios.

2) vv.41-42: Dinhi si Jesus nagtudlo mahitungod sa ganti ug silot .Bisan ang mas gagmay ngnga mga maayong buhat nga himoon alang sa mga tawo ni kristo – pareho sa pagpainom ug tubig –gantihan sa Dios.Ang hinungdan sa pagtabang mao nga ang tao iya ni kristo . kinsa ang mga tawo ni kristo.Makasulti kita nga ang tanang mga tawo nga nanginahanglan ug tabang sila mga tawo ni kristo tungod kay kanunay sila ang mga pinalanga sa Dios ug ni Jesus .

Mahitungod sa silot , silotan ang tawo nga makaangin sa sala sa laing mga tawo , buot ipasabot mahimong eskandalo sa iyang isigkatawo .Dako kini nga kasal-anan alang kang kristo ang pagdala sa laing mga tawo ngadto sa sala .Terrible ang tanang mga sala apan kini ang pinakaterrible sa tanang mga sala . ang pagdala o pangangin ???.sa laing mga tawo sa sala.

3) vv. 44,48 (Note: vv.44,46 wala sa daghang mga Biblya tungod kay giisip sa mga experto nga dili sila original or authentic.)

Dinhi gipadayag ni Jesus nga arong makasulod kita sa gingharian sa Dios kinahanglan andam kita magsakripisyo ug bisan unsa. Ang pagputol sa mga bahin sa lawas dili kinahanglan sabton nato literal apan kini nagpadayag sa ka importante sa tumong sa gingharian nga bisan unsa ka dako ang sakripisyo kinahanglan himoon nato .

Ang kahulugan sa mga pulong ni Jesus ingon niini : sa pisikal nga kinabuhi usahay kinahanglan putlon (amputate) nato ang usa ka parte sa lawas aron maluwas ang lawas .ingon niana ang nahitabo sa espiritual nga kinabuhi ,kong adunay usa ka butang pananglitan usa ka bisyo - –sa atong kinabuhi ,kinahanglan putlon nato kini,kay kon dili ang atong espiritual nga kinabuhi , ang atong kalag maapiktuhan ; kon dili nato putlon mahulog mawala o silotan ang atong sala .

Ang Gehenna mao usa ka lugar sa Jerusalem nga gihimong basurahan sa siudad, kining lugara gigamit sa unang panhon aron sa pagpatay ug paghalad gagmayng mga bata ngato sa mga dios –dios .kini usa ka dakong sala sa Israel ..Busa ang maong lugar gidesecrate, gihimong dautan o hugaw ,mao nga gihimong basurahan sa siudad , diin kanunay adunay kalayo tungod sa mga basura nga gisunog .

Ang maong lugar nahimong usab nga simbolo sa impyerno.

  

Pagtuki sa kasinatian:

Unsay kasinatian nato mahitungod sa mga tawo nga naselos tungod sa maayong buhat sa uban .Palihog ipaambit .

Kung duna kay butang nga mobabag sa imong pagtuo isip usa ka sumusunod ni Kristo andam ka ba putlon ang maong mga babag ?

 

Pagpalawom:

Gikan sa atong ebangelyo karon makakuha kita ug duhanka importanting pagtulon-an ;

Ang usa mahitungod sa Religious Intolerance .Adunay mga tawo nga naghunhuna nga sila lang ang husto samtang ang ubang mga tawo sayop .Kung mahitungod sa relihiyon sila lang ang maluwas samtang ang uban silotan . Kini mao ang hunahuna sa simbahan katoliko sa unang panahon ; nga ang mga miembro lang sa simbahan ang maluwas samtang ang ubang mga tawo silutan . Kining panghunahuna supak kaayo sa hunahuna ni Jesus sa atong ebangelyo karon . diha makuha nato ang pagtulon-an nga dili angay hukman nato ang mga tawo mahitungod sa ilang gituohan tungod kay bisan dili sila makaila kay Jesus ang Dios makadala kanila sa iyang gingharian sa mga pamaagi nga siya lang mahibalo.


Usahay kini usab ang atong hunahuna sulod sa atong simbahan .Maghunahuna kita nga ang atong organizasyon o pamaagi mao ang tama samtang ang uban sayop , kinahanglan respetuhan nato ang tanan mga tawo tungod kay ang Dios lamang ang nakahibalo kinsay sayop kinsay tama .Ang usa pod ka puntos nga angay nato nga pamalandongan mao ang mahitungod sa pag putol sa mga parte sa lawas nga naka eskandalo kanato .Ang buot ipasabot dili lang lawas o pisikal nga kinabuhi kon dili ang atong kalag o espiritual nga kinabuhi .Usahay aduna kitay mga bisyo o mga habit nga kon dili nato undangon o putlon ang atong kalag ,ang atong espiritual nga kinabuhi mamatay .busa angay pangutan-on nato ang atong kaugalingon unsa man kining mga bisyo sa atong kinabuhi nga makadala kanato sa espirituhanong kamatayon.Ang pagtulun-an ni Jesus dinhi kusog kaayo :Kung gusto kita maluwas walay laing pamaagi kon dili ang pag-undang o pagputol sa atong habit tungod kay kon dili ilang hiluan ang atong kalag .      

 

Hagit:

Kinahanglan andam kita kanunay sa pagputol ug bisan unsang butang nga supak sa kabubut-on sa Dios .

 

Plano:

Katapusang pag-ampo:

Katapusang awit:

 

Salmo responsoryo :

                 Tubag; Ang mga sugo sa Ginoo nagalipay sa kasingkasing .

 

Ang balaod sa Ginoo way buling ,

Nagapabag-o sa kalag ;

Ang hukom sa Ginoo kasaligan ,

Nagahatag ug kaalam ngadto sa mga gagmay. –(tubag)

 

Ang kamatuoran sa Gginoo malinis ,

Nagalungtad sa walay katapusan .

Aang mga tulumanon sa Gginoo matuod ,

Ang tanan lonlon matarong - (tubag)

 

Ang imong   ulipon gitambagan pinaagi kanila ,

Diha sa pag-amping kanila may dakong balos.

Apan kinsay makasabot sa iyang kaugalingong mga kalapasan ?

Putlia ako gikan sa akong mga sala nga tinago.-(tubag)

 

Bantayi ang imong ulipon batok sa imong garbo,

Aron kanako dili siya magpangginoo.

Unya ako mamati ,

Ug mamalimpyo sa kasal-anan. – (tubag)

Page 9 of 9