SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

Basic Ecclesial Community Bible Sharing Guide

giya sa matag domingoMakuha ninyo diri ang mga materyales alang sa BIBLE SHARING matag Domingo gikan sa mga Gagmay'ng Katilingbanong Kristiyano nga gihimo sa mga lideres sa mga comunidad sa Tumahubong, Tungawan, Zamboanga City, og Ormoc City sulod sa sakop sa mga Claretian

              

30 September 2004 8 comments

TEMA : ANG PAGTUO MAKABUHAT UG MiLAGRO.

Pasiuang Awit #. 251 B.

Pasiunang Pag-ampo.

Pasiuna sa Tema:

Tungod sa pagtuo sa tawo makahimong daghang butang sa kalibutan.

 

Mga basahon:

1.) Hab. 1: 2-4                  2.) 2 Tm. 1: 6- 4                      3. ) Lk. 17: 5 – 10

 

Pagpatin-aw sa maayong balita:

Kining ebanghelyo ni San Lukas mahitungod sa 12 ka apostoles nga nangayo nga dungagan ang ilang pagtuo dili lamang sa klase sa pagtuo kon dili lig-onon ang pagsalig aron masangyaw ang Maayong Balita sa kalibutan . Pinaagi sa pagwali ug paghimog maayong mga buhat, alang kang Jesus dili lang sa gamay o dako kon dili ang gipangita ang kalidad sa hingpit nga pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Kini ang kahulugan sa liso sa mustasa nga gisulti ni Jesus sa sambingay. Kon ang tawo naa niya ang maong klasing pagtuo matuman ug mahimo niya ang bisan unsang butang nga imposible. Vv. 7-10, Ang sumbingay mahitungod sa sulugoon nga nag alagad sa iyang agalon nga wala siya magpaabot nga dayegon siya sa iyang agalon tungod sa iyang gibuhat.Kini nagtudlo nga dili gikinahanglan nga daygon ang kaugalingon tungod sa maayong butang nga nabuhat o nahimo .

 

Pagtuki sa Kasinatian :

  1. 1.Igsoon nakasinati ka ba sa pag-alagad nga nanginahanglan ug balos? Ipaambit.
  2. 2.Unsa kadako ang imong pagsalig? Ipaambit.

 

Pagpalawom:

Ang atong pagtulon-an sa ebangelyo karong domingoha, naghagit sa atong kaugalingon aron sa pagpamalandong kon unsa ang atong pagtuo sa mga milagro nga gibuhat sa Ginoo dinhi kanato. Usahay adunay mga milagro nga miabot sa atong kinabuhi nga dili nato mamatikdan sama pananglit sa inadlaw – adlaw natong panginabuhi. Atong nasinati ang mga gasa sa Dios nga kanunay natong madawat, naga pasalamat ba kita ?

Sa laing bahin sa atong pagpangalagad karon, nagpaabot ba kita ug balos o daygon kita sa atong nabuhat o gibuhat nato kini tungod kay obligasyon. Mga igsoon angay natong hinumdoman nga ang atong pag-alagad sa usag –usa angay lamang tungod kay kita mga sulugoon.

 

Hagit:

Unsang angay buhaton aron motubo ug molambo ang atong pagtuo bisan na lamang sa gidak-on sa liso sa mustasa?

 

Plano / Katapusang pag-ampo / Katapusang awit. # 293

 

Naghimo sa giya:

           Rening Blanco, Noel Alfonso, Bebot villares, Dante Gallego, Rolly Pataksil, & Felix Gutib.

 

 

 

 

Salmo Resposoryo:

Tubag: Kon makadungog kamo sa iyang tingog Ayaw patig-aha ang iyong kasingkasing .

 

Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo;

ilhon ta ang bato sa atong kaluasan.

Yukbuan ta siya uban sa pasalamat;

awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo . (tubag)

 

Umari kamo, moduko kita aron pagsimba mangluhod kita

sa atubangan sa Ginoo nga nag buhat kanato .

Kay siya man ang atong Dios ug siya man ang atong katawhan

nga iyang gidumala, ang panon ang iyang gitultolan. (tubag)

 

Hinaot nga karon mamati kamo sa iyang tingog

Ayaw patig-aha ang inyong kasing kasing sama didto sa

Meriba, sama sa adlaw ni Massah didto sa kamingawan.

Diin gisulayan ako sa iyang mga katigulangan;

ila akong gisuta bisan nakaita sila sa akong mga gibuhat ( tubag)

        

 

OCTOBER 10: IKA 28 NGA DOMINGO SA TUIG.

 

TEMA: ANG PAGTUONG INUBANAN SA BUHAT MAOY MAKAAYO.

 

Pasiunang Awit 171

Pasiunang Pag-ampo

Pasiuna sa Tema:

Ang atong hugot nga pagtuo inubanan sa kinasingkasing nga buhat maoy makaayo kanato .

 

Mga Basahon :

1.) 2 kg. 5:14-19                          2.) 2 Tm. 2: 8- 13                    3) Lk. 17: 11 – 19

 

Pagpatin-aw sa Maayong balita :

Ang ebanghelyo karon naghisgot kabahin sa pag-ayo sa 10 ka sanlahon. Ang panaw ni Jesus paingon sa balaang siudad sa Jerusalem. Usa ka katumanan sa iyang misyon isip anak sa Dios .Sa diha na siya sa utlanan sa Samaria ug Galilea may napulo ka sanlahon nga nagpakilooy kaniya alang sa kaayohan nila. Kadtong mga panahona ang sanla mao ang pinakagrabeng sakit u gang sakit timailhan nga sila makasasala ug hugaw ug dili sila angay nga modulo sa mga tawo. Bisan kinsa ang magduol sa usa ka sanlahon mahimong hugaw pud. Gipaadto sila sa pari kay ang pari maoy modesisyon kon naayo na ba sila o wala pa. Samtang nagpanaw pa sila nakamatikdan na nila nga naayo na sila .Ang Samaryanhong nga naayo sa iyang sakit mibalik ug nagpasalamat nagdayeg sa Dios. Apan ang siyam wala na mobalik aron magpasalamat. Ang siyam nga wala nagpasalamat mga Hudyo, sa ato pa mga piniling tawo ug tungod kay sila hudyo nagatuo lang sila nga angay lang modawat sa grasya gikan sa Dios kay sila ang piniling katawhan.

 

Pagtuki sa Kasinatian :

Nakasinati ba kita ug mga tawo sa atong katilingban karon, nga naayo ug nagdayeg ug nagpasamat sa Dios? Ipaambit igsoon .

 

Pagpalawom:

Ang kinasing kasing nga paglihok o buhat usa ka proseso sa pagtuo ug mao ang hinungdan sa ilang kaayohan.Kon atong ibaliklantaw ang kultura sa Hudiyo ug Samaryanhon wala sila magkahiusa. Apan alang sa usa ka tumong sa ilang sakit nagkahiusa sila . Sa kahimtang nato karon nagkahiusa ba kita isip usa ka kristohanong katilingban ? Pero kon atong tan–awon sa atong kinabuhi usahay wala nato makita ang mga gasa gikan sa Dios maoy atong dugay na gipangayo maoy hinungdan nga naluya kita sa mga kalihukan sa simbahan sama sa pagsimba , pag-apil sa kriska sisyon ug uban pang kalihukan kay gihatagan nato ug importansya ang atong pagbati ug personal nga interest.Nalimtan nato ang kabubut-on sa Dios nga mao ang panaghiusa sa pagsimba ug pagpasalamat sa Dios .

 

 

 

Hagit :

Diha sa atong kaayohan ug mga grasya nga inadlaw-adlaw natong nadawat angay gayod nga magpasalamat kita sa Dios.

 

Plano

Katapusang pag-ampo

Katapusang Awit # 186

 

Naghimo sa giya: Tere Mendoza, Toto C., Loloy E., & Peter M.,

 

Salmo Responsoryo:

Tubag: ang Ginoo nag padayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom.

 

Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit,

kay naghimo siya katingalahan buhat ;

Ang iyang tuong kamot, ang iyang balaang bukton ,

nakakab–ot kadaugan alang kaniya . (tubag)

 

Ang Ginoo nag pahibalo sa iyang kaluwasan;

sa atubangan sa kanasuran iyang gipadayag ang iyang katarong

Nahinumdom siya sa iyang kalooy

ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. (tubag)

 

Ang tanan kautlanan sa yuta nakakita

sa kaluwasan nga gihimo sa atong Ginoo.

Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanan kayutaan ;

Singit kamo sa pag-awit, awita ang pagdayeg . (tubag)

 

 

OCTOBER 17: IKA 29 NGA DOMINGO SA TUIG.

 

TEMA : ANG PAGKAMALAHUTAYON SA PAG-AMPO ADUNAY TUBAG GIKAN SA DIOS .

 

Pasiunang Awit # 154

Pasiunang Pag-ampo

Pasiuna sa Tema

Ang atong tema karon nagpahinundom kanato nga kinahanglan mag-ampo kita kanunay ug dili kita unta mawad-an ug paglaom kon ang Dios dili motobag dayon sa atong mga pag-ampo, kay sa katapusan, kon mopadayon kita sa pag-ampo ang Dios   motobag kanato.

 

Mga Basahon :

1) Ex. 17: 8- 13                2) 2 Tm. 3: 14 – 4:2                3) Lk. 18: 1- 8

 

Pagpatin-aw sa Maayong Balita:

Dinhi gipadayag ni San Lukas ang sumbingay ni Jesus kabahin sa makanunayong pag-ampo sa Dios ug kalig-on sa pag-salig. Kay dili lamang sa pipila ka higayon ang pag-ampo ug pagpangayo nga mohatag dayon ang Dios sa mga gikinahanglan sa tawo. Basi sa dili makatarunganon nga huwis, kurakot, ug walay kahadlok sa Dios, labi na nga walay pagtagad sa katawhan. Apan sa makanunayong pagpangayo, ug pagpakilooy sa biyuda,aron lamang mahatagan siya ug hustisya batok sa iyang kaaway, ang huwis nga mapahitas-on, naghatag kaniya ug hustisya sa pagpunay hangyo sa biyuda, aron matabangan ang iyang katungod batok sa iyang kaaway . Ug dinhi gihatag sa huwis ang iyang hukom, apan dili buhat sa kalooy kon dili gisamokan siya sa pagpunay balikbalik sa biyuda.

Ang pagtulon-an niining sambingay mao kini:

  • Kinahanglan mag-ampo kita kanunay. Sama sa biyuda dili unta kita mawad-an ug paglaom kon and Dios dili motobag dayon sa atong pag-ampo.
  • Kon makanunayon ang atong pag-ampo tubagon kini sa Dios. Kon ang usa ka dautang hwis nakatubag sa gipangayo sa biuyda, labaw pa kaayo ang Dios, usa ka mahigugmaon ug maloloy-on Amahan, motobag sa gipangayo sa iyang mga anak.

 

Pagtuki sa Kasinatian :

Mga igsoon nakasinati ka ba sa imong pag-ampo nga gitubag ka sa Dios ? sa unsang paagi palihog ipaambit .

 

Pagpalawom :

Kon atong lantawon ang kahimtang sa katilingban sa pagkakaron kasagaran nagpuyo sa labing ubos, nga kon atong ilambigit sa atong ebangelyo ang biyuda hulagway sa usa ka kabus apan bisan pa niini masaligon ug makanunayon sa pag-ampo, wala siya kawad-i sa paglaom nga makab-ot niya ang hustisya. Kon atong ibalik lantaw sa atong kaugalingon kasinatian, adunay panahon nga ang Dios wala motubag dayon sa atong gipangayo. Sa laing pagkasulti, naa kanato ang kakulang sa pagsalig, pag-ampo, dili molahutay dali ra mahiubos, kini maoy hinungdan nga ang Dios dili makatubag sa atong gipanginahanglan kay sama kita sa bata nga nangayo ug dili maayong butang. Magdumili gayod ang atong Amahan sa paghatag kay ang atong gipangayo wala nato masabti. Busa kon atong tan-awon ang hulagway sa biyuda, gidasig kita sa pagkamalahutayon ug pagkamatinud-anon sa pag-ampo ug kini maoy mahimong giya sa pagtubag sa atong mga panginahanglan .

 

Hagit:

Mga igsoon gihagit kita sa pagkamalahutayon ug pagkamadasigon diha sa pag-ampo sa Dios . Unsaon nato kini pag-buhat ?

 

Plano / Katapusang Pag-ampo /Katapusang Awit # 268

 

Nagbuhat sa giya: Romeo S., Nanding R., & Boy M.

 

Salmo Resposoryo:

Tubag: Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga naga buhat sa langit ug yuta.

 

Giyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran;

asa man mag gikan ang hinabang alang kanato ?

Ang akong hinabang gikan sa Ginoo,

nga nagbuhat sa langit ug yuta . (tubag)

 

Dili unta siya motugot nga ikaw madakin-as

dili unta siya matagpilaw nga naga bantay kanimo.

Sa tinuoray wala siya matag pilaw ni matulog,

ang magbalantay sa Israel. (tubag)

 

Ang Ginoo mao ang imong magbalantay;

ang Ginoo mao ang imong panalipod;

tupad siya kanimo sa iyang kamot nga tuo .

Ang adlaw dili magdagmal kanimo sa adlaw,

ni ang bulan sa gabii. (tubag)

 

Ang Ginoo magbantay kanimo sa tanang dautan

magbantay siya sa imong kinbuhi,

Ang Ginoo mag bantay sa imong pag-abot

ug sa imog paggikan karon ug hantod sa kahanturan. ( tubag)

 

OCTOBER 24 : IKA 30 NGA DOMINGO SA TUIG.

 

TEMA: ANG MAPAOBSANONG PAG-AMPO GIKAHIMOT-AN SA DIOS .

 

Pasiunang Awit # 74

Pasiunang Pag-ampo

Pasiuna sa Tema:

Ang atong tema karon nagpadayag sa usa ka kondisyon o kinaya sa pag-ampo aron kini gihahimut-an sa Dios: ang pagkamapaubsanon.

Mga Basahon :

  1. 3.1) Si 35 : 12 – 18 2) 2 Tm. 4: 6 – 18 3) Lk. 18: 9 – 14

 

Pagpatin-aw sa Maayong Balita :

Ang ebangelyo ni San Lukas nagsaysay kini sa sumbingay mahitungod sa pag-ampo tali sa pariseo ug kobrador sa buhis. Kini naghulaway sa maayo ug dili maayong tawo. Una ang pariseo: hulaway sa maayong tawo tungod kay siya relihioso ug kanunay nagtuman sa balaod sa Dios ug labaw pa sa gipangayo sa balaod. Nagpuasa siya makaduha sa usa ka semana samtang ang balaod kausa sa usa ka tuig ang gikinahanglan, ug naghatag sa ikanapulo sa tanan niyang abot, samtang ang balaod nangayo lang sa pipila ka mga produkto sa yuta. Ikaduha naghulagway kabahin sa kobrador sa buhis usa siya ka makasasala tungod kay walay pagtagad sa balaod, tikasan, kawatan ( kini tungod sa iyang sobrang pagpangulikta) traydor (tungod kay nagkolekta siya para sa mga Romano nga maoy nagdaug-daug sa mga hudyo).   Apan gikahibut-an siya sa Dios sa iyang pag-ampo kay nagpaubsanon siya sa iyang kaugalingon, samtang ang pag-ampo sa pariseo wala kahimut-I sa Dios tungod sa iyang pagkamapahitas-on . Mao nga si Jesus miingon: “ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas .”

 

Pagtuki sa Kasinatian:

Sa imong kinabuhi karon nakasinati ka ba sa kinaiya nga sama sa kobrador sa buhis o kaha sa pariseo ? Palihog ipaambit .

 

Pagpalawom:

Kon atong susihon ang atong panahon karon adunay pipila ka ma kaigsoonan nga susama nga mapahitas-on, nagpasegarbo ug nagtamay sa uban apan alang kang Jesus kini ang iyang gitudlo nga kaayohan kay ang gitudlo ni Jesus dili ang atong kaugalingon ipasigarbo kon dili mapaubsanon ug mahigugmaon sa usag-usa. Apan ang kobrador sa buhis nga giisip nga makasasala tungod sa iyang pagpanikas sa mga kabos, ug luyo sa iyang mapaubsanong pag-ampo gikahimot-an sa Dios. Kining panghitabo-a adunay pipila ka mga kinaiya sa atong mga igsoon nga bisan pagsulay sa iyang kinabuhi nga natagamtaman nahimo siyang mapaubsanon malahutayon, maalagaron , ug gidayeg sa Dios, kay ang maayong binuhatan ginakahimot-an man sa Dios. Apan hinumdomi nga dili kini maoy kasiguroan sa atong kaluwasan, kay ang gasa sa kaluwasan kabubu-ot sa Dios ug dili atong katungod busa dili atong kabubut-on maoy matuman kon dili ang kabubut-on sa amahan.

 

Hagit :

Ang hagit sa atong kinabuhi karon ang pagpaubos, pagpaningkamot ug maglagad sa gasa sa Dios.

 

Plano

Katapusang Pag-ampo

Katapusang Awit # 195

 

Naghimo sa giya : Nonoy Sumohid, Roger Rodriguez, Rodrego Amor, & Elmer umandam.

Salmo Responsoryo:

Tubag: Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos .

 

Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon ,

ang iyang kadayganan mania kaunay sa akong baba.

Maghimaya ang akong kalag diha sa Ginoo;

makabati kanako ang mapaubsanon ug malipay. ( tubag )

 

Ang Ginoo nakigharong sa mga nag buhat ug dautan

aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta .

Sa pagtuwaw sa matarong naga patalinghog kanila ang Ginoo,

sa tanan nilang mga kalisdanan giluwas ninyo sila. ( tubag )

 

Ang Ginoo haduol sa mahinulsolon ug kasingkasing ;

walay makasala kanila nga modangop kaniya. ( tubag )  

 

OCTOBER 31: IKA 31 NGA DOMINGO SA TUIG.

 

TEMA : KABAG-UHAN SA IYANG KINABUHI NAGA DEPENDE SA IYANG

           PAGKAMATINUD-ANON UGH PAGBASOL .

Pasiunang Awit

Pasiunang Pag-ampo

Pasiuna sa Tema:

Ang mensahi karong domingo nagpunting sa pagbag-o sa atong kinabuhi .

 

Mga Basahon :

  1. 4.1) Ws. 11 : 22 – 12: 1 2) 2 Th. 1: 11 – 2: 2 3) Lk. 19: 1 – 10

 

Pagpatin-aw sa Maayong Balita :

Ang ebangelyo ni San Lukas naghisgot kini kabahin sa usa ka pangulo nga kobrador sa buhis. Ang kobrador sa buhis usa ka Judeo, nga nag kolekta gikan sa mga Judeo alang sa mga Romana. Ug kini adunay quota, ang sobra iyaha. depende kon unsaon niya ang pamaagi sa pagkolekta .

Tungod niini adunay aboso nga nahitabo ug giisip nga dakong makasasala ( o public sinner )ug ang tanan nag-uban kaniya hugaw ( ritually unclean ) ug gidomtan sa tanang katawhan si Zaqueo. Tungod sa iyang pamaagi sa pagkobra sa buhis nahimo siyang datu ug makasasala.

Ug nagbagulbol ang mga tawo kay nakita nila nga si Jesus nakig-uban kang Zaqueo ang tawong makasasala nga naghimong dakong eskandalo kay wala lang si Jesus mag-duol o mag –estorya kaniya kong dili nangaon ug magpuyo pa sa balay ni Zaqueo .

Dinhi nakita nato ang kabag-ohan niiya diha sa iyang pag-ingon kang Jesus: Ihatag nako ang katunga sa akong katigayunan sa mga kabos, ug kong aduna akoy tawong gitikasan maghatag ako ug apat ka pilo. Labaw kaayo kini nga gisugo sa balaod nga mao lamang ang kantidad nga gitikasan ug gipatungan 20 %.

 

Pagtuki sa Kasinatian :

Nasianati ba nato diha sa atong katilingban nga adunay susama ni Zaqueo? Palihog ipaambit.

 

Pagpalawom :

Sa ebangelyo ni San Lukas nag saysay sa kinabuhi ni Zaqueo mahitungod sa iyang pagbag-o sa iyang mga buhat. Nag –awhag si Jesus sa iyang mga sumusonod sa pag-abi-abi ug pakig estorya ug pagduaw sa mga tawo nga nawad-an sa paglaom. Ug atong paningkamutan nga dili kita mahisama sa mga Judeo nga misalikway ni Zaqueo tungod sa iyang pagkamakasasala. Sa atong katilingban karon lahi ba ang atong panglantaw sa tawong dautan ug matarong? Ang baruganan ni Jesus walay pinihig dautan man o matarong, kay nagatuo siya nga adunay kabag-ohan ang tawong makasasala. Basi sa atong kaugalingon dili kita maghukom sa atong isigkaingon, hinoon ipakita nato ang gugma sama ni Jesus nga gihatagan niya ug dakong pagtagad ang mga makasasala aron mabag-o ang ilang kaugalingon ug mabati nila ang gugma sa Dios .

 

Hagit :

Igsoon gihagit kita sa pagduaw sa atong igsoon nga nawad-an ug paglaom sa ilang kinabuhi .

Unsay angay natong buhaton / himoon, isip sumusonod ni Kristo.

 

Plano / Katapusang Pag-ampo / Katapusang Awit.

 

Naghimo sa giya : Jun Guadalupe, Erlinda Daligdig, Rhoel Luna , & Alfredo Abe .                                          

 

Salmo Responsoryo:

Tubag :Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan akong hari ug akong Dios .

        

Bayawon ko ikaw , akong Dios ug akong hari .

Dayegon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan .

Matag adlaw daygon ko ikaw , himayaon ko

ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. ( tubag)

 

Ang Ginoo mahigugmaon ug maloloy-on dugay

nga masuko ug dako’g kalooy.

Ang Ginoo maayo alang sa tanan

Ug maluloy-on alang sa tanan niyang mga bibuhat . ( tubag )

 

Papasalamata kanimo ang tanan mong mga binuhat

O Ginoo, ug padayega kanimo ang tanan nga naga tuo kanimo.

Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian

ug pasuginla sila sa imong kagahuman , ( tubag )

 

Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong

ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat.

Ang Ginoo naga patindog sa tanan nga nangapukan

ug naga bangon kanila nga nangapilay. ( tubag )

31 August 2004 1 comment

TEMA ;ANG PAGTUMAN SA KAUGALINGON PINAAGI SA PAG-ALAGAD TINOUD NGA SUMUSONOD NI KRISTO .

 

Pasiunang awit : Gugma sa katawhan.

Pasiunang Pag-ampo

Pasiuna sa Tema:

Sa atong ebanghelyo karon gihagit kita ni Kristo sa usa ka matinod-anong pag-alagad inubanan sa kinasingkasing nga pag-higugma sa Dios

 

Mga basahon :

1) Ws 9: 13- 18                2) Phm 9-10,12-17                  3) Lk. 14: 25- 33

 

Pagpatin-aw sa Maayong Balita:

Ang ebanghelyo karong domingoha nagpunting sa nagkalainglaing hagit sa pag-alagad ug pagsunod ni Kristo . Adunay duha ka sumbingay ug tulo ka panultihon nga gipahayag ni Jesus ngadto sa mga tawo nga nagsunod kaniya uban sa iyang mga tinun-an. Ang duha ka sumbingay nagpadayag nga gikinahanglan moplano ug mamalandong ug maayo aron dili mapakyas. Ingon niana ang pagsunod kang Kristo kinahanglan andam ang kaugalingon .

Ikaduha ang mga panultihon: A. Ang pagpas-an sa krus: Kini dili lang nagpasabot sa mga pagsulay, mga kalisdana ug mga kasakit sa atong kinabuhi kon dili ang pagtugyan sa pagtahan sa kaugalingon sama ni Kristo. B. Ang gugma sa ginikanan o pamilya: dili kini leteral nga dumtan nato kon dili andam sa pagsakripisyo sa maong gugma kon kini dunay komplikto sa gugma ni Kristo sama sa nahitabo sa unang mga kristiyano pananglitan nga ang mga miembro sa usa ka pamilya nagsupak kang Kirsto o adunay mga pagano nga mga batasan nga supak sa mga pagtulon-an ni Kristo. Busa sa maong kahimtang kinahanglan ipatigbabaw ang gugma ni Kristo . C. Ang pagbiya sa tanan: dili sabton nga leteral kon dili nagpasabot nga diha sa atong panglantaw sa mga butang nga material kinahanglan ankonon nato kay kining tanan dili atua kon dili ato kining ipaambit sa uban, ug dili ipatigbabaw ang kahakog.

Pagtuki sa kasinatian:

Mga igsoon nakasinati ba kita nga gusto tang moalagad, apan supak ang atong ginikanan / asawa / bana o anak. Kon supak unsa ang imong gibuhat?

Nakasinati ba kita nga ang atong gipalabi ang mga material nga butang kay sa Ginoo?

 

Pagpalawom:

Ang matinud-anong pag-alagad timaan sa tinoud nga gugma ni Kristo nga nagpakita kanunay sa mga maayong buhat . Ang paghigugma sa ginikanan / pamilya usa ka kaalam nga katungdanan sa usag-usa apan dili unta kini maoy hinungdan o babag diha sa atong pagpangalagad ni Kristo, kay kon adunay konplikto diha sa atong pamilya nga supak sa pag-alagad ngadto sa Dios walay tinood nga gugma sa maong banay.

Daghan sa atong katilingban karon nga ang mga ginikanan / asawa / supak sa ilang mga anak / bana / asawa nga moalad diha sa pagka- kaabag, kon mao kini ang naa sa atong pamilya asa man ang atong gipatigbabaw ? Anaa ba ang pagpalabi sa gugma ni kristo nga walay kasakitan sulod sa pamilya. Usahay ra ba sa atong pag-alagad mopatigbabaw ang kahakog kay nagpaabot man kita ug balos nga mga kaayohan. Kon maoy atong panglantaw dili kini matuod nga gugma diha sa atong pag-alagad ug dili kita angayan nga tawgon nga sumusonod ni Kristo.

Kon si Jesus ang atong modelo diha sa atong pag-alagad nga iyang gitugyan ang iyang kaugalingon lakip na ang iyang kinabuhi pinaagi sa pagkamatay sa krus tungod ug alang sa dakong gugma sa katawhan. Kita usab kinahanglan andam sa pagtugyan sa kaugalingon pinaagi sa kinasingkasing nga pag-alagad aron angayan kitang tawgon nga iyang sumusunod

 

 

 

 

Hagit :

1. Gitawag kita ni Jesus sa pag-alagad ! Unsay atong tubag ? Igo na ba kining atong

pagpangalagad ?

2.Kumusta naman ang atong relasyon karon sa atong pamilya? Ana-a ba ang gugma ni Kristo?

 

Plano

Katapusang Pag-ampo

Katapusang Awit: Hagit sa ebanghelyo

Naghimo sa giya: Reneng Blanco, Dodo Cabiilo, Vicente vidal, Jun Guadalupe

Salmo Responsoryo:

Tubag: sa tanan panahon o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan.

 

Gipabalik mo ang tawo ngadto sa abog,

nagaingon ka,”Balik o mga anak sa mga tawo “

Kay ang isa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan

Ingon ug kagahapon lamang, karon nga kadto milabay na,

O ingon sa usa ka pagbantay sa gabii. (tubag)

 

Giputos mo sila diha sa ilang pakahitulog;

Sa sunod nga buntag sama sila sa mabalhinong balili,

nga sa kaadlawon mogitib pag-usab,

apan sa pagka gabii malaya ug malarag. (tubag)

 

Tudlo-I kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw,

aron makakab-ot kami ug kinaadman sa kasingkasing,

balik na o Ginoo, kanus-a pa?

kaloy-i ang imong mga sulugoon.(tubag)

 

Sa pagka buntag pun-a kami sa imong kalooy aron mosinggit

kami sa kasadya ug kalipay sa tanan namong mga adlaw,

ang mahigugmaong pag-amoma sa Ginoo nga atong Dios

ma ato unta; magpalampos sa buhat sa atong mga kamot . (tubag)

 

 

SEPTEMBER 12: IKA 24 NGA DOMINGO SA TUIG

 

TEMA : ANG GUGMA SA DIOS WALAY KINUTUBAN .

 

Pasiunang Awit

Pasiunang Pag-ampo

Pasiuna sa Tema:

Pinaagi sa tulo ka sambingay si Jesus nagpadayag unsa ka dako ang gugma sa Dios alang sa mga makasasala.

Mga basahon

1) Ex 32:7-14                  2) 1Tm 1:12-17                       3) Lk 15:1-32

 

Pagpatin-aw sa Maayong Balita:

Sa atong ebanghelyo karon ang mga Pariseo nagreklamo kang Jesus tungod sa iyang pag-abi - abi sa mga tawong makasasala sama sa mga kobrador sa buhis tungod kay alang sa mga Pariseo dili maayo ang pag-uban-uban sa mga tawong makasasala. Pinaagi sa tulo ka sambingay si Jesus nagpadayag sa hinugdan ngano ingon niana ang iyang gihimo: Ang mga sambingay mao ang nawalang karnero, ang nawalang sensisyo ug ang nawalang anak. Pare-pareho ang pagtulon-an sa tulo ka sambingay. Nagpadayag sila sa dakong kalipay sa Dios sa pag-uli kaniya sa mga tawo nga naglayo kaniya sama sa mga makasasala ug maoy hinungdan ngano si Jesus nag-uban-uban sa mga makasasala, aron mobalik sila sa Dios. Sa tulo ka sambinagay ang pinakanindot mao ang nawalang anak. Ato kini karon tukion. Sa maong sambingay adunay tulo ka tawo: ang anak nga manghod, ang amahan ug ang magulang nga anak. Makita nato ang mensahe sa sambingay sa atong pagtuki niining tulo ka tawo.

 

 

 

Ang manghod: Sumala sa Deut 21:17 ang katigayonan sa mga ginikanan bahinon sa mga anak nga 2/3 alang sa magulang ug 1/3 alang sa manghod. Apan kini mahitabo kon mamatay na ang ginikanan. Samtang buhi pa ang ginikanan sila ang mogamit sa maong katigayonan. Ang pagpangayo sa katigayonan samtang buhi pa ang amahan nagpakita nga wala gayoy respeto o pagtahod sa iyang amahan. Ang iyang gihimo sama sa pagsulti sa iyang amahan: “Tay dili ko makahulat hangtod mamatay ka, busa taga-i ako sa akong katigayonan.”  

Ang pagpakaon sa mga baboy nagpakita unsa ka ubos ang iyang kahimtang, tungod kay kining trabaho usa ka curse o gaba alang sa usa ka hudyo tungod kay alang kanila ang baboy usa sa mga hayop nga ilang giisip nga hugao, sama sa mga muslim.

Ang gihulaway sa manghod mao ang mga makasasala nga giabi-abi ni Jesus ug maoy hinungdan sa pagreklamo sa mga Pariseo.

Ang amahan: Ang amahan nga gipadayag sa samingay usa ka talagsaon nga amahan. Ang gipaabot sa usa ka amahan sa usa ka kahimtang sama sa gipadayag sa sambingay mao nga masuko siya sa iyang anak,ug iyang kasab-an ug silotan. Apan ang iyang gihimo misugot lang siya sa gipangayo sa iyang anak. Ug unya sa pag-uli sa iyang anak embes nga iyang kasab-an o silotan gidawat niya nga mora ug walay nahitabo ug nalipay kaayo siya. Ang amahan dinhi maoy simbolo sa Dios Amahan. Nagpakita sa dakong kalipay ug pagkamapasayloon sa Dios sa pag-uli kaniiya sa mga tawo nga sama sa manghod sa sambingay naglayo kaniya.

Ang Magulan: Ang magulang sa sambingay wala malipay sa pag-uli sa iyang igsoon. Hinuon nasuko siya ug naselos sa gihimo sa iyang Amahan. Diha sa iyang pagsulti sa amahan makita nato nga ang iyang panglantaw kaniya dili sama sa usa ka anak kon dili sama sa usa ka ulipon tungod kay ang iyang gihunahuna mao lang ang pagtuman sa balaod. Dinhi gihulaway ang mga Pariseo nga kanunay naghunahuna mahitungod sa balaod sa Dios

 

Pagtuki sa kasinatian:

Nakasinati ka ba sa gugma sa Dios sa imong kinabuhi? Palihog ipaambit.

 

Pagpalawom:

Ang atong relasyon sa Dios nagdepende sa atong idea mahitungod kaniya. Kon ang atong idea sa Dios sama sa usa ka maghuhukom, ang atong relasyon sa Dios mabase sa balaod ug kita mao ang iyang mga ulipon o sulogoon. Alang kanato ang atong mga tulomanon sa relihion maoy mga sugo nga kininhanglan atong tumanon aron dili kita silotan sa Dios. Ug kon makasala kita ang atong gibati mao ang kahadlok sa silot. Mao kini ang idea sa Dios sa mga pariseo.

Kon ang idea nato sa Dios sama sa usa ka amahan ang atong relasyon mabase sa gugma dili sa kahadlok. Kon kita makasala masubo kita ug matandog tungod kay gipasakitan nato ang atong amahan nga nahigugma kaayo kanato. Ang atong mga tulomanon sa relihion makahatag kanato ug kalipay tungod kay mahibalo kita nga malipay ang atong amahan sa atong pagbuhat niini.

Busa angay pangutan-on nato ang atong kaugalingon: unsa gayod ang atong idea mahitungod sa Dios? Nahadlok ba nga ipadala kita niya sa impierno? Gibog-atan ba kita sa mga tulomanon sa relihion sama sa pagsimba ug uban pa o nalipay ba kita hinuoon sa atong pag-apil- apil tungod kay nasinati nato ang gugma sa Dios ug sa atong mga kaigsoonan? Kon makasala kita matandog ba kita tungod kay gisakitan t nato ang atong mahigugmaong amahan? Combensido ba gayod kita sa iyang gugma kanato?

 

Hagit

Ang ebanghelyo nato karon nagdapit kanato sa pag-usab sa atong idea o panglantaw mahitungod sa Dios. Unsay atong mga sugyot?

 

Plano / Katapusang pag-ampo /Katapusang Awit:

Salmo Responsoryo:

Tubag: Motindog ako ug moadto sa akong amahan

 

Kaloy-i ako, o Dios, diha sa imong kaayo sa kadako

sa imong kalooy papasa ang akong kalapasan.

Hugasi ako’g maayo sa akong kasaypanan

Ug linisi ako sa akong kasal-anan. (tubag)

 

Usa ka malinis nga kasingkasing gama-a dinhi kanako,

O Dios, ug usa ka makanunayong Espiritu bag-oha sulod kanako.

Ayaw ako isalikway sa imong atubangan,

ug ayaw kuha-a gikan kanako ang imong balaan Espiritu. ( tubag)

 

O Ginoo ablihi ang akong mga ngabil ,

ug ang baba magsangyaw sa imong kadayganan,

O Dios, ang akong sakripisyo usa ka Epiritu nga mahinulsolon,

O Dios, dili nimo tamayon. (tubag )

 

SEPTEMBER 19: IKA 25 NGA DOMINGO SA TUIG

 

TEMA : ANG MAABTIKON NGA PINIYALAN GIKAHIMOT-AN SA DIOS.

 

Pasiunang Awit:

Pasiunang Pag-ampo

Pasiuna sa Tema:

Niining ebanghelyo niining domingoha nagsaysay kabahin sa maabtik nga piniyalan kon giunsa niya sa pagpangita sa pamaagi aron kahimut-an sa Dios .

 

Mga Basahon:

1) Amos 8:4-7                  2) 1Tm 2:1-8               3) Lk. 16:1-13

 

Pag-patin-aw sa Maayong Balita:

Ang atong ebanghelyo karon naghisgot sa usa ka abtik nga piniyalan diin atong nakita nga gitangtang siya deretso sa iyang trabaho apan ang piniyalan wala mo protesta tungod kay nasayod siya nga sad-an o “guilty” siya sa iyang gibuhat. Tungod niini ang abtik nga piniyalan nakakita ug pamaagi para sa pag-pangandam sa umaabot nga panahon kon siya wala nay trabaho. Busa iyang gipatawag ang tanan nga may utang sa iyang agalon, ug gipasulat sa ilang resibo nga ang mga utangan gipaubos ug sila mismo ang gipasulat aron dili mausab sa laing mga tawo .

Busa tungod niini gidayeg siya sa iyang agalon tungod sa iyang kaabtik sa pagpangita ug mga pamaagi aron makabaton ug daghang higala nga mokatabang kaniya sa iyang kawad on.

Ang mensahi sa sumbingay mao nga “ pag-abot sa relasyon sa Ginoo gamay ra ang abtik sama sa gibuhat sa abtik nga piniyalan.

 

Pagtuki sa Kasinatian :

Igsoon nakasinati ka ba sa imong kinabuhi nga nahimo ka nga usa ka abtik nga piniyalan sa atong Ginoo ?

 

Pagpalawom :

Kong atong lantawon ang mensahe sa atong ebanghelyo kini nagdasig ug nagdapit kanato nga mamahimo usab kitang abtik sa pagpangitag pamaagi alang sa kasiguroan sa atong kaluwasan, sama sa piniyalan nga gidayeg sa agalon tungod sa iyang gibuhat . Apan sa atong panahon karon makita nato nga daghan pa gihapon ang walay interes sa pagpangita ug pamaagi kon unsaon nga maluwas kita inig abot sa panahon sa paghukom sa atong Ginoo. Dili lamang nga mosalig kita sa pagkamaloloy-on sa Dios kon dili maningkamot kita aron mahimo usab kitang abtik nga piniyalan.

Hagit :

Ang atong tema naghagit nga mahimong abtik nga piniyalan sa Ginoo.

 

Plano

Katapusang Pag-ampo

Katapusang Awit

Naghimo sa giya: Noel Alfonso, Landoy Luman-ag, & Nanding

 

Salmo Responsoryo:

Tubag: Dayega, ang Ginoo nga nag bayaw sa kabos.

Dayega, kamo nga mga sulugoon sa Ginoo,

dayega ang ngalan sa Ginoo,

dayegon unta ang ngalan sa Ginoo

karon ug hangtod sa kahangturan. (tubag)

 

Labaw sa tanan kanasuran mao ang Ginoo;

Labaw sa kalangitan ang iyang himaya.

Kinsay sama sa Ginoo, atong Dios,

nga gipalingkod sa trono sa kahitas-an

ug naga dungaw sa langit ug sa yuta nga ana-a sa ubos. ( tubag)

 

Gibayaw niya ang ubos gikan sa ubog;

gikan sa kalapukan iyang gialsa ang kabos,

aron palingkuron siya uban sa mga kadagkoan sa iyang lungsod . (tubag)

SEPTEMBER 26: IKA 26 NGA DOMINGO SA TUIG.

 

TEMA :BULAHAN ANG MANGIHATAGON UG NAGHINUSOL .

 

Pasiunang awit #. 133 b.

Pasiunang Pag-ampo

Pasiuna sa Tema :

Ang ebanghelyo karong domingo naghagit kanato nga mahimo kitang mangihatagon ug maghinulsol aron mabulahan.

Mga Basahon:

1) Amos 6:1-7                 2) 1Tim 6:11-16                      3) Lk. 16:19- 31

 

Pagpatin-aw sa Maayong Balita:

Ang ebanghelyo karon nagsaysay sa mga duha ka situasyon sa kinabuhi sa tawo nga nahimo nga panag-ingnan sa kinabuhing haruhay ug sa kinabuhing puno sa kasakit ug pag-antus, ang datu ug ang kabos. Alang kang San Lukas ang kabos mapaubsanon ug masaligon sa Dios ( vv. 19-20 ), apan ang datu ang nagsimbulo sa maayong kahimtang apan wala nagpanombaling nga adunay kabus nga nanginahanglan kaniya, mao kini ang nahimong sayop sa usa ka datu ( Vv. 21).

Sa laing bahin ang prinsipyo sa mga tawo, mabalhin ang kahimtang kon ana-a na sa kinabuhing dayon. Ang pagkadatu dili dautan kon dili ang pagpalabi lamang sa bahandi (V.25) “ Bung-aw “ dili leteral kon dili usa ka pamaagi aron mapakita ang kalainan sa langit ug hadis ( V.26). Ang (Vv. 27-28-30 ) buot ipasabot nga ang lima (5) ka igsoon wala mag tuman sa maong kasabutan sa daang testamento nga mao ang pagtagad sa mga kabus, ug kinahanglan nga magbag-o, ug gipakita nga tinuod nga nasayop ang datu sa wala niya paghatag ug pagtagad kang Lazaro.

Pagtuki sa Kasinatian:

Mga Igsoon nasinati ba nato nga nagmatig-a ang atong mga kasingkasing sa pagtabang sa mga nagkalisod tang mga kaigsoonan?

Diha sa mga kasakit ug mga pag-untos sama kang Lazaro nagpabilin ba kita sa pagtuo ug pagkamasaligon sa Dios ? Palihog ipaambit.

Pagpalawom:

Sa atong katilingban karon dili ikalimod nga daghan sa atong mga kaigsoonan nga nag-ilaid sa tumang kapit-os ug mga pag-antus nga angay untang tabangan aron nga makalingkawas sa kalisod nga ilang gisagubang. Apan wala gayoy mga adunahan nga mitabang sa ilang bahandi aron sa pag-tabang sa mga naglisod tang mga kaigsoonan. Kon atong lantawon ang kinatibuk-ang kinaiyahan sa atong katilingban, dili lamang diha sa mga datu ang walay pagtagad sa nagkinahanglan, ana-a usab nato ang walay pagpakabana alang sa uban.

Busa ang atong simbahan karon kanunay ang pag pahinumdom sa atong mga kaigsoonan nga aduna kitay katakos sa pagtabang. Gidapit kita sa pagkamangihatagon ug paghinulsol samtang aduna pa kitay mahimo.

Hagit:

Gihagit kita nga unta mahimo kitang mangihatagon ug paghinulsol sa atong mga sala samtang may panahon pa.

 

Plano / Katapusang Pag-ampo Katapusang Awit: # 40 B

 

Naghimo sa giya: Padayhag, H. Saturno ,R. Sumuhid, N. & Apolinario, E.

Salmo Responsoryo:

Tubag: Dayega ang Ginoo, kalag ko.

Bulahan siya nga matinumanon hangtod sa kahangturan

nga naga padangat sa katarong alang sa gidaogdaog ,

nagahatag ug pagka-on sa gutom.

Ang Ginoo nagahatag ug kagawasan sa mga bihag. (tubag)

 

Ang Ginoo naga hatag ug pagtan-aw sa buta

ang Ginoo naga bangon kanila nga nahilukapa;

ang Ginoo nahigugma sa matarong,

ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. (tubag)

 

Iyang gibuhi ang mga ilo ug ang mga balo

apan iyang igun-ob ang paagi sa dautan.

Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan ;

Ang imong Dios, O Sion , latas sa tanang kaliwatan. Aleluya.(tubag)

 

Bag-ong Mga Eskedule sa misa ( Starting Septermber 2004)

Fist Sunday                                  Second Sunday                                  Fourth Saturday

9:00 A.M. Campo I                      9: 00 A.M. Bangcal                             9:00 A.M. S. Vicente 2

10:30 A.M. Langon                      10: 30 A.M. Tigbanuang

 

CONFIRMATION SEMINARS

Schedule                                                        Place                           Time               Participants

August 21, 2004

Loboc                                                       Loboc                          8:00 -3:00                    30

D. Tumanggong                                                                                                              

L.6                                                                                                                                    10

August 28, 2004

Sisay                                                        Sisay                           8:00-3:00                     50

Anscon                                                                                                                             5

September 4, 2004

Bangkal                                                    Bangkal                       8:00 -3:00                    30

Gaycon                                                                                                                            25

Timbabauan                                                                                                                     15

September 11, 2004

Pulo Pantad                                             Pulo Pantad                8:00 -3:00

Masao                                                                                         

Upper Baluran

Lower Baluran

September 18, 2004

Malungon                                                 Malungon                    8:00-3:00                     30

Musom                                                                                                                             20

Tigbungabong                                          Tigbungabong             8:00-3:00                     45

September 25, 2004

Loader                                                      Loader                         8:00 – 3:00                  25

Limanon                                                                                                                           5

Del Pilar                                                                                                                           15

Little Margos                                                                                                                    15

October 2, 2004

Guadalupe                                               Guadalupe                  8:00-3:00                    

October 9, 2004

Batungan                                                 Batungan                     8:00-3:00                    

Phase v                                                                                                                            15

Tambis-Tambis

Tigloc                                                       Tigloc                          8:00 -3:00                    25

Sto. Niño

October 16, 2004

Tigbanuang                                              Tigbanuang                 8:00-3:00                     55

Linguisan                                                                                                                          10

Looc Labuan                                                                                                                    5

Liguian,                                                    Liguian                         8:00 -3:00       

Logpond

Beverly

Sinaburan                                                Sinaburan                    8:00 – 3:00                  15

Teras                                                                                                                                15

Langon                                                     Langon                        8:00 -3:00                    25

Tigbucay                                                                                                                          10

October 23, 2004

Guilinan                                                    Guilinan                       8:00-3:00                     40

San Vicente 1                                         

Campo 1                                                  Campo 1                     8;00-3:00                     15

October 30,2004

Cayamcam                                              Cayamcam                 8:00-3:00                     45

San Jose                                                  San Jose                     8:00 -3:00                    25

San Vicente 2

 

CONFIRMATION MASSES

November 12

Loader: 8:00 A.M       Sisay: 10:30 A.M.     Guilinan: 2:30   P.M.

 

November 13

Cayamcam: 8:00 A.M.        Langon: 10:30 A.M.    Liguian: 2:30 P.M.

 

CONFIRMATION CONTRIBUTION

 

Parents: 30.00            Maninay / Maninoy:  20.00   Certificate: 10.00        Seminar Expenses: 5.00