SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

Basic Ecclesial Community Bible Sharing Guide

giya sa matag domingoMakuha ninyo diri ang mga materyales alang sa BIBLE SHARING matag Domingo gikan sa mga Gagmay'ng Katilingbanong Kristiyano nga gihimo sa mga lideres sa mga comunidad sa Tumahubong, Tungawan, Zamboanga City, og Ormoc City sulod sa sakop sa mga Claretian

              

10 October 2012 4 comments

Unang pagbasa: Daniel 12:1-3

Salmo 16:5-11

Ikaduhang Pagbasa: Hebreo 10:11-18

Tema: Magtukaw kita sa Pag-ampo ug Pagbuhat sa Maayo samtang Gapaabot kita sa Pagbalik sa Ginoo  

Pasiunang Awit: Walay Bisag Kinsa

Pasiunang Pag-ampo:

             Langitnon namo nga Amahan maayong adlaw kanimo, ania na usab kami karon nagkatigum sa imong atubangan aron sa pagdawat sa imong gugma.nga imo kami nga hatagan sa imong gahum og lamdagan mo kami sa imong balaang espiritu aron among makab-ot og ma-ablihan ang among kasingkasing sa pagdawat sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipangayo og gipangamuyo pinaagi ni Jesukristo nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen.

Pasiuna:  

            Sa atong ebanghelyo tataw kaayo nga gipasabot sa Ginoo nga walay nakahibalo kun kanus-a siya mobalik dinhi sa kalibutan aron sa paghukom kanatong iyang mga katawhan. Busa gi-awhag kita sa pagtukaw sa matag karun og unya aron nga maandam kita kun moabot na kini nga panahon. Ug nga likayan nato ang paghatag og importansya sa mga kalibutanon nga mga panginahanglan sa atong kinabuhi. Nga aron dili kita matambog ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong.

Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Marcos

Kapitulo 13, versikulo 24 ngadto sa 32 ( kinahanglan basahon ang ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang nanambong sa cluster. Mas maayo basahon kini sa ikaduhang higayon.)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo ( Manghilom ug mamalandong sa pulong sa Ginoo mga 2-3 ka minuto).

Pagpatin-aw ug Pagpalawom:

            Atong hinumduman nga ang kinabuhi dili permanente dinhi sa kalibutan, ug nga dili nato hikalimtan nga tingali kutob lamang kita dinhi. Kay ang Ginoo naghatag kanato sa karun nga adlaw ug nga wala siya misaad ug ugma nga moabot busa angay nga  magtukaw gayud kita sa tanang  panahon, likayan nato   ang mga butang nga makapatimpawak kanato ngadto sa kadautan. Mag-amping kita sa kanunay aron maandam kita sa adlaw sa paghukom. Magtukaw kita sa pag-ampo aron maandam kita sa mga panghitabo ug pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa Dios aron makatubag kita sa Anak sa iyang pagbalik dinhi sa kalibutan.

            Gitudloan kita sa Ginoo nga walay permanente dinhi sa kalibutan nga bisan pa man ang kalibutan aduna gihapoy katapusan apan wala kita masayud kon kanus-a kini. Ang pagbuhat sa mga maayong buhat nga maoy makapahimuot kaniya, paglikay sa mga kalibutanong butang nga dili makahatag kanatog katagbawan. Nganong hatagan man nato ug dakung pagtagad ang mga kalibutanong bahandi nga dili man kini madala nato ngadto sa kahimayaan? Hinunu-a pagbatun og mga bahandi ngadto sa langit pinaagi sa mga buhat nga nahasubay sa kabubut-on sa Amahan. Kay wala kita masayud kun hangtud kanus-a lamang kita magpuyo niining lugar nga mao ang kalibutan nga ania kita.                                              

Giyang Pangutana sa Pagpaambit:

1. Sa imong kaugalingon andam ka na ba sa pagpakigharong sa pagbalik sa Ginoo?

2. Sa unsang paagi makatabang ka sa uban aron sa pagtukaw sa pagbalik sa Ginoo? Palihug pagpa-ambit.

 

KATILINGBANONG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO UG MAGHIMAYA KA MARIA:

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

KATAPUSANG PAG-AMPO:

            Ginoo sa langit og yuta nagapasalamat kami kanimo karon labi na sa panalangin nga imong gibubu kanamo. Salamat Ginoo nga imo kaming giubanan sa among panagtigom karon. Ginoo maga-uban og magpuyo ka unta sa among tagsatagsa ka kasingkasing og maghatag sa tanan namong panginahanglan. Kining among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.

KATAPUSANG AWIT: Katilingban

 

Bro. Jiji Taneo (CIMT)

Str. Belen Magpatoc (CSL)

Str. Brenda Taneo (CIMT)

Str. Cherylo Rusiana

Str. Analyn Catindoy (Pagluksoon, D.)

Str. Marilyn Diaz

10 October 2012 1 comment

Unang pagbasa: 1 Hari 17:10-16

Salmo 146:7-10

Ikaduhang Pagbasa: Hebreo 9:24-28

Tema: Ang Kinasingkasing nga Paghalad mao ang Yawe sa Kaluwasan.

Pasiunang Awit: Ang Tawag

Pasiunang Pag-ampo:

            Langitnong Amahan niining among panaghiusa karon kami nagadayeg kanimo tungod sa imong pagkamanggihatagon. Amo untang tumanon ang imong mga kasuguan. Pasayloa kami sa among mga kalapasan.

            Dios Amahan niining takna-a amo ikaw nga gihangyo sa pag-uban kanamo ug ipadala kanamo ang imong Espiritu Santo. Lamdagi ang among huna-huna, ablihi ang among mga kasing-kasing ug pun-a sa imong gugma aron magpuyo kami nga malinawon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtud sa kahangturan. Amen.

Pasiuna:

            Ang atong ebanghelyo karon naghisgot mahitungod sa kinaiya sa mga magtutudlo sa balaod ug sa kabus nga biyuda. Ang pagtan-aw sa Dios nato mao ang atong pagkatawo ug dili ang pagtan-aw sa tawo. Makita kini sa panaglahi sa magtutudlo ug sa kabus nga biyuda.

            Dili mga dautan ang mga magtutudlo sa balaod. Ang respetong gipakita sa mga tawo kanila hinungdan nga dili nila makita ang ilang mga sayop nga gisaway nila sa uban.

            Ang gibuhat sa biyuda, mihatag siya sa labing diyotay nga kantidad apan labing dako sa iyang kinabuhi: talan-awon nga gikahimut-an sa Dios. Ang uban mitahan og mihalad apan ang ilang gihalad sobra na kanila, samtang ang biyuda naghalad sa kinabuhi mismo.

            Sa atong pagkakristiyano kanunay nga hagit kanato ang mga pulong sa Ginoo nga kanunay gibaliwala.  Maoy perming makita ang kalibutanon nga panginahangalan, wala hatagi og pagtagad ang panginahanglan sa atong kalag. Ang Ginoo adunay gitagana kanato sa langit nga alang kanato nga iyang katawhan.  Busa dili unta kita magduha-duha sa pagtagana sa atong kinabuhi ug paghalad niini aron atong maangkon ang kaluwasan og kahimayaan.   

           

Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Marcos

Kapitulo 12, Bersikulo 38 hangtod 44

 (Kinahanglan basahon ang ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang nanambong sa cluster. Mas maayo basahon kini sa ikaduhang higayon.)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo

(Manghilom ug mamalandong sa pulong sa Ginoo mga 2-3 ka minuto).

Pagpatin-aw ug Pagpalawom:

            Ang ebanghelyo nato karun nagpunting sa kinaiya sa mga magtutudlo (nga pari ug escriba) ug ang gihimo sa kabus nga diyuda.  Dili dautan ang mga magtutudlo; ang taas nga respeto sa katawhan maoy nagtukmod kanila aron sila mamahimo nga mapasigarbuhon, naka-uyon sila pag-ayo sa ilang postura, timbayaon sila sa mga kumbira, gusto nila nga sa labing maayong lingkuranan sila molingkod, magpasundayag  sa taas nga pag-ampo ug magpa-abot sa mga halad. Ang mga magtutudlo na mismo ang nagpahimutang sa ilang kaugalingon nga sila ang taas og duol sa Ginoo og nga angay nga sila ang yukbuan.

            Sa kasaysayan sa mga Hudeyo, ang mga lalaki lamang ang gihatagan sa katungod sa tanan. Sila ang tingog sa katilingban sa pagpanginabuhi og sa uban pang mga butang. Ang mga bata ug babaye mga walay bili ug katungdanan sa katilingban, busa kon ang babaye maminyo ug mabalo o mabiyuda, wala nay magtrabaho alang kaniya o sa iyang pamilya (ila kining balaod). Mao nga ang mga ilo ug biyuda ilang giila nga labing kabus.

            Sa laing bahin samtang si Hesus naglingkod sa atubangan sa panudlanan sa templo, iyang nakita ang daghan nga naghalad. Usa niini ang kabus nga biyuda  nga  mihalad ug duha lamang ka dako.  Ug miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an “kining kabus nga biyuda naghatag labaw sa tanan kaysa nanghatag sa ilang kaadunahan. Kay siya naghatag luyo sa iyang kakabus, gihalad niya ang tanan nga iyaha, ang iyang kabulahan.

            Ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, usa ka mapaubsanon nga gimbuhaton ug sama ni Jesus daghan usab nga mga pagsulay ang masinati. Apan dili angay nga mahadlok kay gimbuhaton kini sa Ginoo. Ug sa walay pagduha-duha atong itugyan sa Ginoo ang tanan.

            Sama sa kabus nga biyuda, bisan sa kalisod nga iyang nasinati wala mabag-o ang iyang pagsalig sa Ginoo. Iyang gihalad    ang tanan, kay iya man natagamtam ang kaayo sa Ginoo. Kay ang Ginoo wala magtan-aw sa gidak-on sa gihalad. Ang pagkamatinud-anon ug kinasingkasing nga paghalad maoy makapahimuot sa Ginoo. Ang pag-ampo, pagserbisyo, pagsakripisyo sa simbahan, ang kinasingkasing nga paghatag og pagtabang sa isigkatawo mao ang kabubut-on sa Ginoo nga angay natong tumanon.

            Dinhi sa atong gagmay simbahang katilingban, atong ipa-ambit ug ipabati sa atong kasilinganan ang tinuod nga gugma, paghalad, ug pag-alagaray sa usag-usa aron atong madawat ang tinuod nga kaluwasan.

Mga Giyang Pangutana sa Pagpa-ambit:

1. Sa imong pagka-Kristiyano, unsay imong gitagana alang sa Ginoo?

2.  Andam ka ba sa paghalad og pagsakripisyo sa simbahan ug sa katilingban?

KATILINGBANONG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO UG MAGHIMAYA KA MARIA:

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

KATAPUSANG PAG-AMPO:

            Amahan namo daghang salamat sa pag-uban mo kanamo, nga among nasayran nga ang kinasingkasing nga paghalad maoy maghatag kaluwasan kanamo. Lig-ona kami nga matuman ug mapaambit namo kini sa uban. Ug niining among pagpamauli ampingi kami ug pun-a ang among kasingkasing sa imong gugma nga makabaton kami sa kalinaw sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.

KATAPUSANG AWIT: Katilingban

Bro. Dante Sagales (CIMT)

Str. Norma Lumangtad (Dolores)

Bro. Orland Tapang (CSL)
Bro. Ronaldo Parilla (Cabaon-an)

Str. Marina Batican (Pagluksuon)

Bro. Christopher Sediño (Welcome, Cabaon-an)

Str. Arsenia Avila (Pagluksuon