SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

Basic Ecclesial Community Bible Sharing Guide

giya sa matag domingoMakuha ninyo diri ang mga materyales alang sa BIBLE SHARING matag Domingo gikan sa mga Gagmay'ng Katilingbanong Kristiyano nga gihimo sa mga lideres sa mga comunidad sa Tumahubong, Tungawan, Zamboanga City, og Ormoc City sulod sa sakop sa mga Claretian

              

10 October 2012 15 comments

Unang pagbasa: 1 Samuel 1:20-22, 24-28

Salmo 84: 2-3, 5-6, 9-10

Ikaduhang Pagbasa: 1 Juan 3:1-2, 21-24

Tema: Ang Sagrada Pamilya: Sumbanan sa Paglaum, Kalipay, Kalinaw og Paghigugma. 

Pasiunang Awit: Daygon ta ang Ginoo….

Pasiunang Pag-ampo:

Dios nga Amahan salamat sa mga grasya nga imong gihatag kanamo og kadasig dinhi sa matag usa kanamo nga bisan pa man sa among kalisod og kapit-os gihatagan mo kami sa kadasig sa among pag-alagad nganha kanimo. Og kining tanan among gipasalamatan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.

Pasiuna:

Ang tawag sa Diyos walay pinili. Kitang tanan gidasig sa pagsunod kaniya bata man o hamtong, babaye o lalake kita gipahinumdoman sa atong kaakuhan diha sa atong katilingban. Gipadayag diha sa atong Ebanghelyo karon ang simpleng pagtubag sa batang Hesus sa Espirituhanong panginahanglan sa katawhan sa Diyos. Ang iyang kaugalingong pagpadayag nga bisan pa sa iyang pagkabata nagpakita nga kinahanglan mogahin ug panahon sa pag-paambit. Gusto ni Kristo nga makig-uban kanato sa kanunay para mas masabtan pa nato sa hingpit ang gugma sa Diyos.

            Gipadayag usab sa atong Ebanghelyo nga si Kristo nagdako gayud uban sa iyang tawhanong pamilya nga nagmasinugtanon siya ug puno sa gugma. Ug bisan pa nga sa dihang nagpabilin siya diha sa templo nga wala namatikdi sa iyang mga ginikanan dili gihapon kini matawag nga pagbiya o walay komunikasyon. Kon dili, nagpahinumdom kini kanato unsa ka importante ang pagpasabot sa usag-usa sa mga butang nga angay natong buhaton. Andam unta kita sa kanunay sa pagpaminaw ug pagsabot sa kahimtang sa usag-usa.   

Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Lucas

Kapitulo 2 versikulo 41 ngadto 52 (Kinahanglan basahon ang ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang manambong sa cluster kon mahimo basahon kini sa sa ikaduhang higayon.)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo (Manghilom ug mamalandong sa pulong sa Dios sulod sa 2-3 ka minuto).

Pagpatin-aw ug Pagpalawom:

             Ang atong Ebanghelyo nagpunting sa usa ka pamilya nga puno sa paglaom, kalipay ug kalinaw nga giamoma sa gugma.

1. Pamilya nga puno sa paglaom nga inubanan sa pagkamasinugtanon sa Diyos ug sa balaud sa tawo. Mao kini ang hinungdan ngano nga miadto sila sa Jerusalem aron pagsaulog sa pangIlin kon piyesta sa pagsaylo. Ang pangilin sa pagsaylo mao ang pangilin sa mga Judio isip paghandom sa pagsaylo o paglabay sa Anghel sa ilang balay aron dili sila maapil sa silot didto sa Ehipto. Ug kining maong kasaulogan ang mga paila nga sila ang katawhan nga pinili sa Diyos. Ug kini gihimo didto sa templo sa Jerusalem, tungod sa pagkamasinugtanon sa maong banay ni Hesus, Maria ug Jose bisan layo ang Nazareth sa Jerusalem. Miadto sila aron pagtuman sa ilang katungdanan isip buotan nga sakop sa katawhan nga pinili sa Diyos.

2. Dinhi nailhan ug napamatud-an ni Hesus ang iyang bokasyon sa iyang pag-ingon didto sa templo, “Nga wala ba diay kamo nasayod nga kinahanglan ania ako sa balay sa akong Amahan?” (Lc 21: 49) kini nga tubag nagpamatuod sa iyang kaugalingon sa iyang pagkasensiro sa iyang bokasyon nga gipaminaw ug gitipigan, ug midawat sa iyang inahan nga si Maria.

3. Kay kini nagpakita sa pagka-mapaubsanon sa ilang banay nga gilig-on inubanan sa dakong pagtuo sa Diyos ug pagtuman sa mga kasuguan niini. Busa kita giaghat pagkinabuhi nga puno sa paglaum, kay ilang gilauman nga kanunay ihatag sa Diyos ang ilang mga panginahanglan, kalipay nga bisan sa kapit-os, ug pag-panglutos makita gihapon nga malipayon, ug gidawat ang tanan ug nagpuyo nga adunay kalinaw. Kalinaw sa kinabuhi ug panghuna-huna nga walay kabalaka sa mga panghitabo nga modangat kanila. Kay kini tungud sa pag-amoma sa atong dakong gugma sa tagsa-tagsa. Gugma sa kaugalingon, pamilya ug sa katilingban ug sa tanang binuhat sa Diyos sa kalibutan.

Giyang Pangutana sa Pagpaambit

1. Giunsa ba nato pagsabot ang atong ebanghelyo karon?

2. Atong pamalandongan ang sentro sa atong ebanghelyo ang Sagrada Pamilya, kang kinsa kita mahisama? Unsay papel nato sa atong pamilya? Kinsa man ako?

KATILINGBANONG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO UG MAGHIMAYA KA MARIA:

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

KATAPUSANG PAG-AMPO:

            Ginoong Jesukristo, daghang salamat sa among panaghiusa dinhi. Hinaut nga imo kaming panalanginan og hatagi kami sa maayong huna-huna og ayaw itugot nga pakaulawan kami og biay-biayon sa katilingban og nagasalig kami kanimo Ginoong Jesus og tudloi kami sa imong dalan og itudlo kanamo ang pagkinabuhing uyon sa imong kabubut-on kay ikaw man ang Dios nga among manluluwas tungod sa imong kaluoy og gugmang makanunayon og walay paglubad.

            Og sa walay katapusan nagapasalamat kami kanimo Ginoong Jesus, sa tanan nga gihatag mo kanamo ilabi na sa mga grasya nga among nadawat sa adlaw-adlaw og sa among maayong panlawas ilabi na ang tagsa-tagsa namo ka pamilya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.

KATAPUSANG AWIT: Walay Bisag Kinsa…

Bro. Loloy Serato (CIMT)

Str. Cheryl Rusiana

Str. Rosalina Recosana

Str. Ailen Sacare

Str. Gertrudes Angoring

Bro. Renato Coyo

Bro. Edgardo Parilla

Str. Regina Mangcao

Str. Enriquita Elias

Str. Juliet Sosmeña (CSL)

10 October 2012 1 comment

Unang pagbasa: Miqueas 5:1-4a

Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19                                       

Ikaduhang Pagbasa: Hebreo 10:5-10

Tema: Ang pagpanamkon ni Santa Maria sa atong Manunubos nga si Jesus. 

Pasiunang Awit: Come Holy Spirit….

Pasiunang Pag-ampo:

             O Ginoo nga among Dios imo kining pagbuot nga magkatigum kami dinhi karong adlawa aron sa pagapasidungog kang Maria nga among Inahan nga andam kanunay sa pagtabang kanamo. Himoa nga kaming mangamuyo sa iyang inahanong panabang makadangat unta sa dakong gasa sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa atong Amahan nga makagagahum sa tanan. Amen.

Pasiuna:  

            Ang pagdu-aw ni Maria kang Isabel maoy naghatag og dugang kadasig ug ka-abtik sa bata nga anaa sa sabakan ni Isabel. Tungod kay ang pagdu-aw ug pagbisita nato sa atong isigkatawo maoy maghatag ug dugang paglaum sa atong kinabuhi, kini usa ka sayon nga buluhaton apan bililhon kini sa Ginoo.

Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Lucas

Kapitulo 1, versikulo 39 ngadto sa 45

 (Kinahanglan basahon ang ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang manambong sa cluster kon mahimo basahon kini sa sa ikaduhang higayon.)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo (Manghilom ug mamalandong sa pulong sa Dios sulod sa 2-3 ka minuto).

Pagpatin-aw ug Pagpalawom:

              Sa atong kinabuhi naghisgot ug padu-aw ni Maria kang Isabel. Aron pagpa-ambit sa iyang kalipay ug natuman ang gisaad kang Zacarias. Puno siya sa Espiritu Santo gumikan pa sa sabakan sa inahan dili importante dinhi ang talagsaong talan-awon apan buot lang ipaklaro sa ebanghelyo ang mga hitabo nga tungod sa kinabuhi. Human sa pipila ka tuig, may panon sa mga Judio nga moadto kan Juan nga magbubunyag aron pagpangitag kaluwasan. Ang kaluwasan nga naga-gikan kang Maria. Kay siya man mao ang gikunsaran sa Espiritu Santo aron sa pagpanamkon sa usa ka bata nga lalaki, nga mao ang mesiyas tungod kay si Maria usa ka angayan ug balaan nga inahan. Ang pangalan nga Maria aduna kini bug-at nga kahulugan alang kanatong tanan:

M – matinud-anon, maloloy-on, mahigugmaon og labaw sa tanan siya usab atong inahan.

A – andam usab siya nga modawat kun unsa ang plano sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Og dili lang ang iyang kabubut-on ang iyang gisunod kondili ang kabubut-on sa Dios Amahan.

R – elihiyosa. Reyna si Maria usa ka relihiyosa nga babaye ug nagasalig lang kanunay siya sa Ginoo. Siya usab usa ka reyna kay diha kaniya nagagikan ang usa ka mesiyas.

I – inahan nga balaan ug puno sa gugma ug pagsalig og pagtuo nga anaa kanunay ang presensya sa Dios diha sa iyang kinabuhi.

A – alagad si Maria nahimo siya nga usa ka alagad tungod sa pagdawat og pagsanong sa gipabuhat kaniya.

Giyang Pangutana sa Pagpaambit:

1. Ikaw isip inahan usab sa imong mga anak aduna ka bay kinaiya nga susama sa atong Inahan na si Santa Maria?

2. Ikaw sama ni Maria gipa-ambit ba nimo sa imong katilingban ang imong pagkabulahan, kun aduna ka ba niini?

3. Ikaw isip Kristiyano o BEC member hugot ba ang imong pagsalig o pagtuo ngadto ni Maria nga mao ang Inahan natong tanan?

KATILINGBANONG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO UG MAGHIMAYA KA MARIA:

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD: Awiton: Dawata o Ginoo..

KATAPUSANG PAG-AMPO:

            Langitnon namong Amahan, daghang salamat sa paghatag mo og maayong panahon karon. Sa paghatag mo usab og lamdag sa matag usa kanamo, nga ang tanan ning among gihimo karon magpabilin sa among huna-huna og kasingkasing. Panalipdi kami sa kanunay ilabina na sa among pagpamauli sa among tagsa-tagsa ka panimalay lakip usab ang among mga pamilya, iiway sa kadautan. Kining tanan among gipangamuyo og gipasalamatan pinaagi sa imong bugtong nga anak nga si Jesukristo, among Ginoo. Amen.

KATAPUSANG AWIT: O Maria Reyna sa Pilipinas…

Bro. Ruel Chavez (CIMT)

Str. Bebeth Cabantoy (CSL)

Str. Analyn Catindoy (pagluksuon, Dolores)

Str. Rosemarie Parilla (Hampig)

Str. Editha Paclibare (Hagimit)

Bro. Jaime Constantino (Liberty)

Bro. Arsenio Villar (Barukan)

Bro. Raymond Damayo (Hampig)

Bro. Danilo Borinaga

Str. Ruby Baliña (CFT)