SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

Basic Ecclesial Community Bible Sharing Guide

giya sa matag domingoMakuha ninyo diri ang mga materyales alang sa BIBLE SHARING matag Domingo gikan sa mga Gagmay'ng Katilingbanong Kristiyano nga gihimo sa mga lideres sa mga comunidad sa Tumahubong, Tungawan, Zamboanga City, og Ormoc City sulod sa sakop sa mga Claretian

              

10 October 2012 6 comments

Unang Pagbasa: Panultihon 9: 1-6
Salmo: 34:2-3.10-11, 12-13, 14-15 (9a)
Ikaduhang Pagbasa: Efeso 5:15-20


Pasiunang Awit: One Bread, One Body

Pasiunang Pag-ampo:

            Langitnong Amahan daghan kaayong salamat sa gasa sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo sa matag-adlaw ilabi na karong adlaw nga nagkatigom kami dinhi aron sa pagtuki sa imong mga pulong. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa imong anak nga si Jesus among Ginoo. Amen

Tema: Magpasalamat kita Diha sa Ginoo

Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Juan

Kapitulo 6 versikulo 51 hangtod 58 (Juan 6: 51-58)

(Kinahanglan basahon ang Santos nga Ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang nanambong sa Barangay Sang Birhen - BSB)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo

(Manghilom ug mamalandong sa Santos nga Ebanghelyo sulod sa 2-3 ka minuto)

Pagpatin-aw ug Pagpalawom:        

            Niining Ebanghelyo nagsaysay kanato mahitungod sa pan sa kinabuhi nga gikan sa langit. Ang lawas ni Kristo mao ang tinuod nga pan gikan sa langit. Ang gusto ni Jesus mamahimong Diosnon ang atong kinaiya, gawi, o lihok pinaagi sa pagkaon kaniya diha sa Santos nga Eukaristiya o Misa aron mamahimo kitang mga matinud-anon niyang mga anak. Niadtong una pa man aduna nay relihiyosong kombira nga ginasaulog sa Israel. Ang mga Judeo sa templo diin ilang

10 October 2012 8 comments
Unang Pagbasa: Unang Libro sa mga Hari: 19:4-8

Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9a

Ikaduhang Pagbasa: Efeso 4:30-5:2


Pasiunang Awit: Kini Mao ang Akong Lawas

Pasiunang Pag-ampo:

            Amahan Ginoong Diyos among kalipay ug himaya, ania kami karon dinhi aron sa pagpaminaw sa imong pulong ug dan-agan mo ang tagsa-tagsa namong kasing-kasing sa imung Balaang Espiritu aron maghagit kini sa among kinabuhi sa pag-alagad, ug pagtuman sa imong kabubut-on. Ilabina kining Ebanghelyo nga maablihan unta ang among alimpatakan sa pagsabot sa imung kasuguan ug mahimong malig-on ug magpakabana diha sa pagtuo kang Kristo nga among Ginoo imong Anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen

Tema: Ang Motu-o Makabaton sa Kinabuhing Dayon.

Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Juan

Kapitulo 6 versikulo 41 hangtod 51 (Juan 6: 41-51)

(Kinahanglan basahon ang Santos nga Ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang nanambong sa Barangay Sang Birhen - BSB)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo

(Manghilom ug mamalandong sa Santos nga Ebanghelyo sulod sa 2-3 ka minuto).

Pagpatin-aw:

            Sa unang panahon diha sa libro sa Exodo ang mga tawo sa kamingawan gihatagan sa Dios ug mana nga ilang makaon aron sila mabuhi. Apan dili kini mao ang tinuod nga pagkaon aron molahutay ang atong lawas ug kalag. Atong mabasa nga sila nangamatay ug wala nila madawat ang kinabuhing dayon. Ug kon karon atong madungog sa Ebanghelyo nga si Kristo mismo ang naghatag sa iyang lawas aron kita mabuhi uban ang atong espíritu. Ang mga Judeo nagbasol tungod sa ilang kawalay pagtuo nga si Kristo usa ka Dios. Sama kang Jesus nga nahimong tawo aduna kita panglantaw nga inanay natong nabati ang gugma sa Dios diha sa atong pagtuo.

Pagpalawom  

            Sa atong kinabuhi karon, kon kulang kita sa pagtuo ilabi na sa mga grasyang Diosnon nga gihimo ni Jesus anaa usab kita pagbagolbol. Dili nato makita ang Espiritu karon nga mithi nga mosulod sa atong kasingkasing ug inanay kita makakita sa tinuod nga lawas ni Kristo diha sa bayhon sa tinapay o kumunyon diha sa Santos nga Misa. Ang lawas ni Kristo maoy molig-on gayod sa atong pagtuo kini mao man ang kalan-on sa atong kalag. Nasayod kita nga ang kinabuhing yutan-on ania dinhi sa kalibutan apan ang kinabuhing dayon nga maoy giingon ni Jesus kanato atong maangkon didto sa iyang gingharian uban sa mga bulahan nga sa unang panahon sila usab naningkamot sa pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo diha sa Santos nga Eukaristiya o Misa.

Mga Giyang Pangutana sa Pagpa-ambit:

    1)Unsay atong pagsabot sa pan nga naghatag sa kinabuhing dayon?
    2)Sa atong palibot karon nga anaa ang daghang mga pagsulay ilabina sa mga tawong nawad-an sa paglaum. Andam ba kitang motabang o magdasig kanila diha sa pagduol kang Kristo ilabi na sa Santos nga Eukaristiya o Misa?

KATILINGBANONG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO, MAGHIMAYA KA MARIA, HIMAYA SA AMAHAN

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

KATAPUSANG PAG-AMPO:

            Dalaygon namong Amahan, among Inahan sa Kanunay’ng Panabang nagapasalamat kaming tanan sa mga grasya, ilabi na niining mga pag-ambit sa Pulong sa Ginoo nga mao unta makahatg ug giya sa among tagsatagsa ka kinabuhi aron kami mahimong lig-on ilabi kon moabot ang mga pagsulay. Salamat Ginoo sa imong madasigong gugma nga imong gipakita karon kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo imong Anak. Amen.

KATAPUSANG AWIT: O Maria Rayna sa Pilipinas

Rose Taguba                JeazelJane Enriquez
Perla Escabarte            Amelyn Amagon
Leniebel Soreño           Winn-Love Jayson
Marian Pearl Pascua