SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

Basic Ecclesial Community Bible Sharing Guide

giya sa matag domingoMakuha ninyo diri ang mga materyales alang sa BIBLE SHARING matag Domingo gikan sa mga Gagmay'ng Katilingbanong Kristiyano nga gihimo sa mga lideres sa mga comunidad sa Tumahubong, Tungawan, Zamboanga City, og Ormoc City sulod sa sakop sa mga Claretian

              

29 October 2012 13 comments

Unang pagbasa: Deut. 6:2-6
Salmo: 18; 2-3,3-4, 47,51
Ikaduhang Pagbasa: Heb. 7; 23-28

Pasiunang Awit: Dios ay Pag-ibig
Pasiunang Pag-ampo:

Ginoo, nagpasalamat kami kanimo tungod sa dako kaayo nga Imo gigasa ngari kanamo. Amo isaad knimo ang kanunay nga pagtuman sa Imong mga kasuguan, ilabi na gayud ang paghigugma Kanimo sa tibuok namo nga kasingkasing, salabutan, ug kusog. Ug ingon man usab ang paghigugma ngadto sa among isigkatawo. Kini among gipangmuyo pinaagi kang Kristo among manluluwas. Amen.

Tema: Ang paghigugma sa Dios, paghigugma sa isigkatawo

Pasiuna:

    Unsa ba ang pinaka-importanteng sugo sa Dios?

    Ang mga Eskriba nga gihisgutan sa atong mga ebanghelyo, nagbatbat ug mga kasuguan nga gibilin kang Moises. Nagtamod kanila ang mga tawo nga duna silay autoridad diha sa paghubad ug pagpatuman kon unsay angay ug dili angay nga atong buhaton aron kahimot-an kita sa Dios. Sanglit nailhan man nila si Jesus nga nagtudlo mahitungod sa Dios, gipadayag sa atong ebanghelyo karon nga adunay usa ka eskriba nga nangutana kang Jesus, “Unsang sugoa ang una sa tanan?”
    Sayod kita sa kaalam ni Jesus. Sanglit, atong pamalandungan kon unsa ba ang boot gipasabot ni Jesus. Wala ba kini makalapas sa napulo ka sugo nga gibilin ngadto kang Moises? Ablihan nato ang atong kaugalingon diha sa pagpamalandong ug abli nga pagsabot.


Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Marcos

Kapitulo 12 versikulo 28 hangtod 34 (Marcos 12:28-34)  (kinahanglan basahon ang ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang manambong sa cluster kon mahimo basahon kini sa sa ikaduhang higayon.)
Ang Ebanghelyo sa Ginoo;
Daygon Ikaw, O Kristo (Manghilom ug mamalandong sa pulong sa Dios 2-3 ka minuto).

Pagpatin-aw:
    Ang mga eskriba nga gishisgutan sa ebanghelyo naminaw ug nagsunod usab sa mga pagtulon-an nga gipadayag ni Jesus. Apan lahi ang ilang intensyon. Gusto nilang sukdon ang kahibalo ug kaalam ni Jesus sanglit maalamon ug batid  man sila sa balaod (o balaod ni Moises). Nagpasigarbo sila nga aduna silay kaalam sa paghubad o pagpaklaro sa mga balaod sa mga tawo sanglit ang simpleng mga kasuguan nga gibilin ngadto kang Moises midaghan na hinoon ug milangkob sa 613 ka mga kasuguan.
    Ang maalamong eskriba sa atong ebanghelyo karon nisulay kang Jesus pinaagi sa pagpangutanan: “Unsang sugoa ang una sa tanan?” Adunay duha ka huna-huna o opinyon ang pwede natong pahimog-atan. Una, ang tanang mga sugo pareho ka importante nga kinahanglan atong sundon. Ikaduha, adunay mga sugo nga naglangkob sa uban. Sama sa giingon ni Hillel, usa ka batid nga Eskriba, “Ang dili niño gusto alang sa imong kaugalingon ayaw himoa sa imong isig-katawo.” Si Akiba usab, laing batid nga Eskriba namulong, “Higugmaa ang imong isigkatawo ingon nga nahigugma ka sa imong kaugalingon.” Dinhi, tataw nga giplaklaro ang kung unsa ang pinaka-importanteng pagsabot diha sa pagtuman sa kasuguan sa Dios.
    Si Jesus mipadayag sa iyang pag-ingon: “Usa ra ang atong Dios. Higugmaa ang Ginoo, imong Dios, sa tibuok nimong kasingkasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong huna-huna ug sa tibuok mong kusog… Higugmaa ang imong isigkatawo sa sa imong kaugalingon.” Giusa ni Jesus ang mga kasuguan sa pagpahinumdom sa tawo nga ang tanan nag-ugat diha sa Dios ug sa Gugma. Naglangkob kini alang sa tanan, Hudeyo ug dili Hudeyo.

Pagpalawom:
1.    Ang sayop nga pagsabot sa duha ka sugo.
Ang uban naghuna-huna nga ang pagsabot sa giingon ni Jesus mao kini, una: Ang paghigugma sa Dios mao ang pag-ampo, pagsimba, pagbasa sa bibliya ug uban pang mga butang diin naggahin ug panahon alang sa Dios; ikaduha, Ang paghigugma sa isigkatawo mao ang pagtabang sa mga tawo diha sa ilang mga panginahanglan sa paghatag kanila ug pagkaon, bisti, tambal ug uban pang butang o panginahanglan. Sa maong pagsabaot nabulag ang gihisgutang duha ka sugo ni Jesus. Sama ra ang Dios magselos sa Tawo o ang Tawo magselos sa Dios tungod sa kon asa ang gipahimug-atan sa atong kinabuhi. Magkalambigit ang duha. Dili mahimo nga moingon ang tawo nga “nahigugma ako sa Dios” apan wala siya magtagad o makiglambigit sa iyang isigkatawo. Sa laing bahin, imposible usab nga moingon ang tawo nga gihigugma ko ang akong isigkatawo apan huyang ang iyang pagtoo mahitungod sa Dios ug dili manginlabot sa mga kalihukan sa Kristuhanong Katilingban.
2.    Unsa ba ang hustong pagsabot sa duha ka sugo?
Wala maghisgot si Jesus nga adunay duha ka pinakaimportanteng sugo, apan kon atong tan-awon ang mga pagbasa sa ebanghelyo, makaingon kita nga duha kini (paghigugma sa Dios ug paghigugma sa isigkatawo). Ang usa ka tawo nga moingon nga “gihigugma ko ang Dios” kinahanglan andam siya sa paghigugma sa iyang isigkatawo – dili siya magdumot o maghimo ug kalapasan nga batok sa iyang isigkatawo. Dinhi gipasabot nga ang paghigugma sa Dios makita usab diha sa pagpakiglambigit ngadto sa atong isigkatawo – paghigugma o paglikay sa mga butang nga dili ikahimoot sa atong isigkatawo ug sa Dios. Atong timan-an nga si Jesus namulong niini, “Kon unsa ang imong gibuhat sa imong isigktawo imo usab nga gibuhat sa Dios nga naglalang kanimo.”
3.    Ang gugma gikan sa Dios
Kini usa ka gasa nga atong naangkon. Suklian ta kini diha sa atong pag-ampo – pagpasalamat, pagdayeg, pagsimba, ug pagbuhat sa mga butang nga ikahimoot sa Dios. Kay matod pa diha sa unang sulat ni San Juan, “Maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo anak sa Dios ug nakaila sa Dios.” (Juan 4:7). Kinahanglan atong ipakita sa atong isigkatawo – kining gugma. Dili nato matagamtam ang maong gasa kon dili kita mohatag ug panahon sa Dios – pinaagi sa pag-ampo, pagsimba ug pagserbisyo sa kristuhanong katilingban.
 
Mga giyang pangutana sa pagpa-ambit:

1.    Unsa ang mga babag diha sa imong pagtuman sa mga kasuguan sa Dios?
2.    Sa unsang mga panghitabo diin nahimo kang babag o hinungdan aron ang uban makasubay sa mga kasuguan sa Dios?
3.    Unsay imong mabuhat o matabang aron mas mapalambo ang atong katilingban diha sa pagpuyo nga nagsubay sa mga kasuguan sa Dios?

Hagit: Andam ka ba sa pagpasaylo ug paghigugma sa mga tawo nga nakigbatok kanimo ug sa mga tawo nga imong gilapasan?

KATILINGBANG PAG-AMPO:
PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO UG MAGHIMAYA KA MARIA:
PAGHINATAGAY UG KALINAW:
PLANO:
PAGHALAD:
KATAPUSANG PAG-AMPO:
    Nagpasalamat kami Ginoo sa among panagtigom karon. Sa pag-inambitay sa mga pulong ug among mga kasinatian. Ug hinaut unta nga ang gugma sa Dios motuhop sa among tagsa-tagsa ka kasing-kasing ug maoy mopatigbabaw diha sa among pamilya ug sa among isigkatawo. Ginoo, magsunod unta kami sa imong kasuguan. Giyahe kami O Dios, ilabi na sa among pagpamauli nga ilikay mo kami sa mga katalagman, nga hapsay unta ang among pag-abot sa among panimalay. Kini among gipangamuyo kanimo among Langitnong Amahan, uban kang Hesukristo among manluluwas ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen
    
KATAPUSANG AWIT: Katilingban…

10 October 2012 4 comments

Unang Pagbasa: Jeremias 31:7-9
Salmo: 126: 1-6
Ikaduhang Pagbasa: Hebreo: 5:1-6

Pasiunang Awit: Ang Tawag

Pasiunang Pag-ampo:

Amahan ania kami karun nagkatigom, dinhi niining balay aron madungog namo ang imong Pulong. Ilabi na sa usa ka buta nga imong gipabuka balik ang iyang mata. Hikapa usab kami aron ma-abli ang among mga kasingkasing ug huna-huna, lamdagi kami sa imong Espiritu aron magpabilin kaming abli sa kamatuoran ug dili kami magpabiling buta sa mga inhustisya. Amo untang mabuhat ang imong kabubut-on, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.

Tema: Kinahanglan Ayuhon ang Espiritual nga Pagkabuta ug dili lamang ang Pisikal

Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Marcos
Kapitulo 10 versikulo 46 hangtod 52 (Marcos 10:46-52)
(Kinahanglan basahon ang Santos nga Ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang nanambong sa Barangay Sang Birhen - BSB)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;
Daygon Ikaw, O Kristo

(Manghilom ug mamalandong sa Santos nga Ebanghelyo sulod sa 2-3 ka minuto).

Pagpatin-aw:

Dinhi sa Ebanghelyo tataw kaayo ang buta nga si Bartimeo nagkinahanglan ug tabang tungod kay dili siya makakita sa kaanyag sa kalibutan, nga kanhi wala niya hatagig pagtagad ug kansang iyang gipangandoy balik nga makita niya pag-usab. Sa iyang kasingkasing wala niya panumbalinga ang pagbadlong kaniya sa mga apóstoles nga pahilumon siya. Dako kaayo ang iyang pagtuo nga wala gayod imposible sa Ginoo, kon motawag kitag tabang. Sa iyang huna-huna nga masunod gayod siya ni Jesus nga makakita siya pagbalik. Wala gayod makawang ang iyang tinguha. Giayo siya ni Jesus dihadiha ug iyang nakita nga unsa ka bililhon ang panan-awon dinhi sa kalibutan ug ang pagsunod sa kabubut-on sa Dios.

Pagpalawom:
Sa atong panahon karon daghan kaayo kita makita, apan nahimo gihapon kitang buta ilabi na sa mga panghitabo sa atong katilingban. Usahay atong matagbo ang tawo nga nagkinahanglan sa atong tabang apan gusto usab kitang molikay sa atong pag-alagad sa katilingban. Dili kita gusto nga lisud-lisuron. Ang sayón ang atong gusto, apan nasayod kita nga si Jesus gusto moalagad sa walay kinutuban, ug dili maghulat kon adunay balos. Ang atong pagsulti sa tinuod mao unta ang muhatod kanato sa pagka Diosnon dinhi sa atong pag-inambitay karon mao unta ang mopatigbabaw ang kamatuoran. Pero dili nato kini mabuhat, walay igong kaisog. Kon dili nato sangpiton ang iyang gahom sa pagtan-aw sa tinuod, nahimo ra gihapon kitang mga buta diha sa atong isigkaingon. Atong pangayoon ang grasya sa Dios sa pagsulti sa tinuod.

Mga Giyang Pangutana sa Pagpa-ambit:
1) Sa ato bang tagsa-tagsa ka kinabuhi, nasinati pa ba nato si Jesus? Nagasalig pa ba kita kaniya taliwala sa mga kasakit ug kaguol nga atong nasinati?
2) Sa atong sitwasyon karon dinhi sa atong kumunidad wala ba kita nagpakabuta sa mga inhustisya? Unsay imong gihimo?
3) Isip usa ka Kristiano andam ba kita musunod kang Cristo bisan pa sa kalisod sa atong kinabuhi?
4) Sama ni Jesus motabang ba kita sa atong isig-kaingon ug ilabi na sa atong kaaway na nagkinahanglan sa atong tabang ilabi na sa atong panahon karon nga anaa ang kalisud, kasakit, daghang pagsulay?

KATILINGBANONG PAG-AMPO:
PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO, MAGHIMAYA KA MARIA, HIMAYA SA AMAHAN
PAGHINATAGAY UG KALINAW:
PLANO:
PAGHALAD:

KATAPUSANG PAG-AMPO:

Amahan namong langitnong daghan kaayong salamat sa mga pulong nga among nadawat ug nadungog karong adlawa. Hinaot unta nga kining Ebanghelyo maoy moayo sa among espiritual nga pagkabuta. Hikapon mo unta ang among tagsa-tagsa nga kasingkasing aron dili na kami magpadayon sa among pagkabuta. Ilabina ang mga nagdumala sa among kooperatiba ug ang mga tawo nga nagpakabuta sa hustisya. Kini among gipangayo pinaagi ni Cristo among Ginoo. Amen.

KATAPUSANG AWIT: O Maria Rayna sa Pilipinas

Perla Escabarte Meriam Lamasan
Julieta Enriquez Cion Lebara
Jeremie Acosta