SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

Basic Ecclesial Community Bible Sharing Guide

giya sa matag domingoMakuha ninyo diri ang mga materyales alang sa BIBLE SHARING matag Domingo gikan sa mga Gagmay'ng Katilingbanong Kristiyano nga gihimo sa mga lideres sa mga comunidad sa Tumahubong, Tungawan, Zamboanga City, og Ormoc City sulod sa sakop sa mga Claretian

              

26 January 2013 9 comments

Unang Pagbasa: Neh.08:2-4.5-6.8-10

Salmo 19

Ikaduhang Pagbasa: 1 corinto 12:12 – 30

Pasiunang Awit: Diosnong Magtutudlo

Pasiunang Pag-ampo:

Amahan namong langitnon, salamat sa grasya nga among nadawat sa matag adlaw ug sa maayong panglawas. Salamat sa kusog, kalig-on panahon nga imong gitagamtam kanamo sa mga gasa sa kinabuhi, kining tanan among gipangayo pinaagi ni Cristo among Ginoo . Amen.

 

Tema: Ang pulong sa Dios alang sa iyang katawhan

 

Pagbasa sa Ebanghelyo Sumala ni San Lucas

Kapitulo 1 versikulo 1 hangtod sa 04:14-21   (Lucas 1:1 -4:14-21,)  

(Kinahanglan basahon ang Santos nga Ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang nanambong sa Barangay Sang Virgen – BSV)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo

(Manghilom ug mamalandong sa Santos nga Ebanghelyo sulod sa 2-3 ka minuto)

 

Pagpatin-aw: Ang ebanghelyo ni San Lucas gipahinungod kang Teofilo. Ang buot ipasabot sa ngalan ang gihigugma sa Dios si Teofilo us aka opisyal nga romano nga nahimong kristyano. Sumala sa ebanghelyo ni San Lucas nga ang pag-anhi ni Jesus makapausab sa kasaysayan sa kalibutan daghang higayon nga giisip nato ang kristohanong pagtuo nga dalan sa kaluawasan sa atong kalag. Nahilangit ta o nagsagubang sa kalisdanan sa kinabuhi.

 

Pagpalawom:

Ang ebanghelyo ni San Mateo gahisgot si Jesus sa mga kabus tungod sa espiritu apan kang San Lucas naghisgot siya sa mga kabus, si Jesus sa ebanghelyo ni San Lucas concerned dili sa spiritual nga aspeto sa tawhanong kinabuhi kon dili sa material ug sosyal nga aspeto usab. Atong Makita diri ang gugma ug kaluoy ni Jesus nga milangkob sa tanang nanginahanglan. Kita nga nagdala sa ngalan ni Kristo mga kristyano kinahanglan natong sundan ang misyon ni Jesus dinhi sa kalibutan. Atong tahas isip komunidad nga magdala sa maaayong balita sa mga kabussa katilingban gihagit kita sa pagtahan sa atong kaugalingon aron iambi tang tanan anaa kanato isip mga krityanoang atong concerned dili lamang sa panglawas, kalag sa mga tawo kondili pagluwas usab sa ilang lawas ug kahimtang, panglawas, panginabuhian, panimalay ug trabaho. Ang tanan makadungog sa mensahe ne Jesus, kinahanglan moambit sa iyang misyon dinhi sa kalibutan. Dalhon nato ang maayong balita sa usag-usa ang maayong balita mao nga ang Dios nahigugma ug maluoy pag-ayo sa kalibutan kitang tanan kinahanglan mabuhi ug moambit kana nga mensahe sa anak sa Dios..

 

Mga Giyang Pangutana sa Pagpa-ambit:

  1. 1.Kong may pasulay sa atong kinabuhi andam ba kita motahan sa atong kaugalingon?
  2. 2.Isip mga kristyano sundon ba nato ang misyon ni Jesus dinhi sa kalibutan?
  3. 3.Andam ba kita motahan sa atong kaugalingon aron ipambit sa tanan?

 

KATILINGBANONG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO, MAGHIMAYA KA MARIA, HIMAYA SA AMAHAN

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

 

 

Katapusang pag-ampo

 

                langitnong Amahan salamat sa imong mga pulong nga among nabati karon. Hinaut unta mao kini maglig-on kanamo sa pagtuman sa among mga obligasyon diha kanimo ug sa among isig katawo. Hinaut unta ang imong balaang espíritu sanot mao unta mogiya kanamo sa dalan sa kahayag. Kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen

Katapusang Awit: O Maria, Rayna sa Pilipinas

 

19 January 2013 14 comments

Unang Pagbasa: Isaias 9:1-6

Salmo 98

Ikaduhang Pagbasa: Efeso 1:3-6.15-18

 

Pasiunang Awit: Gugma ang Dios

Pasiunang Pag-ampo:

Amahan namong langitnon ania kami karon nagkahiusa sa Barangay Sang Birhen. Hinaut imo kaming hayagan sa balaang espiritu sa imong balaang pulong karong adlawa. Kini among gipangayo pinaagi ni Cristo among Ginoo. Amen.

 

Tema: Pagpaubos sama sa usa ka bata

 

Pagbasa sa Ebanghelyo Sumala ni San Lucas

Kapitulo 2 versikulo 41 hangtod sa 52,   (Lucas 2:41-52 )  

(Kinahanglan basahon ang Santos nga Ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang nanambong sa Barangay Sang Virgen – BSV)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo

(Manghilom ug mamalandong sa Santos nga Ebanghelyo sulod sa 2-3 ka minuto)

 

Pagpatin-aw: Sama sa ubang bayong-bayong si Jesus hinayhinay nadiskobre sa kinabuhi, wala siya makatungha sa especial nga tunghaana wala siya magpakita’g talagsaon kahanip sa hunahuna gawas sa insaktong panghukom ug ug pagtimbangtimbang sa mga butang nga may kalabutan sa Dios ug sa kinabuhi.

 

Pagpalawom:

Sa maong higayon gigamit ni Jesus ang iyang kagawasan sa pagpili, hinaut unta kining ebanghelyo mag-aghat sa mga ginikanan sa pagpalamdag sa bisan unsang bokasyon sa ilang mga anak, angay nga tahoron ug sabton.

 

Mga Giyang Pangutana sa Pagpa-ambit:

  1. 1.isip mga ginikanan sa mga bata naghatag ba kita ug disciplina sa atong mga anak aron magtubo kini sa maayong pamaagi?
  2. 2.Kitang mga ginikanan gitudloan ba nato ang atong mga anak sa maayong paagi nga sama sa batang Jesus?

 

KATILINGBANONG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO, MAGHIMAYA KA MARIA, HIMAYA SA AMAHAN

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

 

 

Katapusang pag-ampo

 

                Among langitnong Amahan nagpasalamat kami kanimo sa mga grasya nga among nadawat sa mga gasa sa kinabuhi ug sa kinaiyahan sa mga maayong panglawas uban sa bugtong mong anak nga mabuhi ug maghari hangtud sa kahangturan. Amen

 

Katapusang Awit: O Maria, Rayna sa Pilipinas