SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

2013 April 07: Ikaduhang Domingo sa Pagkabanhaw

23 March 2013 By Agapita Planas / Perla Escabarte In Giya 592 comments
Rate this item
(0 votes)

Unang Pagbasa: Mga Buhat 5:12-16

Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24

Ikaduhang Pagbasa: Pinadayag 1:9-11a, 12-13, 17-19

Pasiunang Awit: Awit sa Himaya

Pasiunang Pag-ampo:

Dalaygon nga Amahan ania kami karon aron sa pagtuon sa imong mga pulong ug magtuki sa mga kamatuoran. Hinaut unta nga ipadala mo ang imong Balaang Espiritu aron magmagbolokon ug mahapsay ang among tigom karon. Kini among gipangayo pinaagi ni JesuKristo among Ginoo. Amen.

Tema: Ang Espiritu Santo Gihatag ni Jesus Kanato aron Pag-umol sa atong Pagtuo

Pagbasa sa Ebanghelyo Sumala ni San Juan

Kapitulo 20 versikulo 19 hangtod sa 31   (Juan 20:19-31)

(Kinahanglan basahon ang Santos nga Ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang nanambong sa Barangay Sang Virgen – BSV)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo

(Manghilom ug mamalandong sa Santos nga Ebanghelyo sulod sa 2-3 ka minuto)

Pagpatin-aw:

                Dinhi sa atong Ebanghelyo karon atong nadungog nga si Jesus nabanhaw na nga puno sa himaya. Ug tungod sa mga kahadlok sa mga apostoles ilang gitrangkahan ang pultahan kay abi nila nga sila na usab ang dakpon ug patyon sama ni Jesus. Si Jesus nagpakita kanila ug miingon: “Ang kalinaw maana kaninyo.” Ug iyang gihatagan ang iyang mga Apostoles sa Espiritu Santo aron sila mamahimong maisogong nga mga tinun-an. Pinaagi sa gasa niining Espiritu Santo makita nato ang mga timailhan sama sa kinaadman ug mga milagro sa pagpanambal sa mga masakiton nga nabuhat sa mga Apostoles. Ug gibinlan ni Jesus ang mga Apostoles sa misyon sa pagsangyaw sa Maayong Balita. Sila ang gihatagan ug otoridad ug gahom pinaagi ni Kristo. Sama sa pagpadala sa Amahan kaniya ingon usab ang pagpadala ni Jesus sa iyang mga Apostoles.

Pagpalawom:

                Ang pagpakita ni Jesus nga nabanhaw sa iyang mga tinun-an gikinahanglan aron mahatagan silag espirituhanong pag-umol. Gawas pa mahatagan sab silag paglaum ug magsaksi sa iyang pagkabanhaw. Kinahanglan makakita sila ni Jesus dili na sa mga mata nga pisikal kundili sa mga mata sa pagtuo. Kinahanglan makakat-on sila sa pagsunod ug paghigugma ni Jesus pinaagi sa iyang Espiritu Santo nga anaa sa ilang taliwala. Sa samang pagkaagi kinahanglan usab kita makakat-on unsaun pag-ila ug pagsunod ni Jesus pinaagi sa yano natong pagtuo. Uban sa pagsalig ni Jesus nga nag-ingon bulahan ang mituo bisag wala makakita.

Mga Giyang Pangutana sa Pagpa-ambit:

  1. 1.Kita isip sakop sa Simbahan atong na bang nabuhat ang pagkabana sa atong mga kaigsuonan ilabina kadtong wala na magtubag sa tawag sa Dios? Sa unsang pamaagi?
  2. 2.Sa atong kinabuhi karon anaa ang mga kabag-ohan sa kalibutan. Isip sumusunod ni Kristo giunsa nato pagpadayon ang pag-alagad sa luyo niining mga kabag-ohan?

KATILINGBANONG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO, MAGHIMAYA KA MARIA, HIMAYA SA AMAHAN

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

Katapusang Pag-ampo:

Amahan daghang salamat sa tanang grasyang among nadawat karon ilabina sa imong Balaang Pulong. Mag-ampo kami nga magpuyo unta kini sa among kaisipan ug kasingkasing aron mamahimong giya sa among pagsunod sa imong mga buluhaton. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.

Katapusang Awit: Daygon ta ang Ginoo

 

 

Read 19871 times Last modified on Saturday, 23 March 2013 08:22

592 comments

Leave a comment

Home SCRIPTURAL LIBRARY BEC Guides 2013 April 07: Ikaduhang Domingo sa Pagkabanhaw