SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

2013 Pebrero 24: Ikaduhang Domingo sa Kwaresma

23 February 2013 By Jeazel Jane Enriquez /Teresita Heruela / Erlinda Laranjo / Winn-Love Jayson / Julieta Enriquez In Giya 233 comments
Rate this item
(0 votes)

Unang Pagbasa: Genesis 15:5-12, 17-18

Salmo 2:1, 7-9, 13-14

Ikaduhang Pagbasa: Filipos 3:17 - 4:1

 

Pasiunang Awit: Ang Tawag

Pasiunang Pag-ampo:

Amahan namong langitnon, salamat sa grasya nga among nadawat sa matag adlaw ug sa maayong panglawas. Salamat sa kusog, kalig-on, ug sa panahon nga imong gipatagamtam kanamo ang mga gasa sa kinabuhi. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.

 

Tema: Ang Pagkausab sa Panagway ni Jesus

 

Pagbasa sa Ebanghelyo Sumala ni San Lucas

Kapitulo 9 versikulo 28b hangtod sa 36   (Lucas 9:28b-36)  

(Kinahanglan basahon ang Santos nga Ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang nanambong sa Barangay Sang Virgen – BSV)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo

(Manghilom ug mamalandong sa Santos nga Ebanghelyo sulod sa 2-3 ka minuto)

 

 

Pagpatin-aw:

Nanungas sila sa usa ka habug nga bukid ug didto nausab ang panagway ni Jesus. Ang iyang nawong misanag sa kaputi sama sa kahayag. Unya si Moises ug Elias nagpakita ug nakigsulti kang Jesus. Sa atong Ebanghelyo karon nagpatin-aw daan ang atong langitnong Amahan sa pagpamati sa iyang pinili ug bugtong Anak. Sa ilang pagpamauli gipinahan sila ni Jesus sa dili pagpanugilon sa nahitabo sa bukid.

 

Pagpalawom:

Sa atong Kristohanong katilingban, kinahanglan tag mga tawo nga may pagtuong buhi nga sama sa pagtuo ni Pedro. Pagtuo nga makanunayon, bisan sa atong tawhanong kahuyang dili magpadala sa limbong ug mga tental nga modangat sa atong kinabuhi. Sa pagbunyag kang Jesus ang Amahan miingon “Ikaw ang akong pinalanggang anak, nahimuot ako kanimo”. Ug sa pagkausab sa panagway ni Jesus miingon na pod ang Amahan, “Kini ang akong anak, ang akong pinili; pamatia siya.” Hinaut nga sa atong pagkatawhanon atong masunod si Pedro sa iyang pagkamatuohon. Isip kita mga binunyagan, may katungod ta sa pagbuhat sa mga maayong gawi kay diha sa bunyag mao ang unang ang-ang padulong sa langit sa gingharian sa atong Amahan. Sa pagka-usab sa panagway ni Jesus nagpasabot sa iyang dakong pag-antus ug kamatayon sa krus. Pinaagi sa iyang pagpalansang sa krus hinaut nga atong timbangon ang atong mga sala pinaagi sa pagpa-ambit sa iyang pulong ngadto sa atong isigkaingon. Sa panahon sa Kwaresma, atong ikompisal ang atong mga sala. Magbasol kita sa atong mga sala ug dili kita mopahilayo kang Jesus nga atong manunubos aron maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan.

 

Mga Giyang Pangutana sa Pagpa-ambit:

Sa unsang pamaagi nausab ang atong pagkatawo sama sa pagkausab sa panagway ni Jesus?

Sa atong pag-alagad sa Kristohanong katilingban, sa unsang paagi kini naka-pausab sa atong kaugalingon ug sa atong isig-kaingon?

 

KATILINGBANONG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO, MAGHIMAYA KA MARIA, HIMAYA SA AMAHAN

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

 

 

Katapusang pag-ampo

 

                Langitnong Amahan daghang salamat sa mga grasya ug mga gasa sa kinabuhi sa kinaiyahan nga among nadawat sa matag adlaw ingon man ang mga pulong nga among nabati karong adlawa. Mahitisuk unta kini sa tagsa-tagsa namo ka galamhan ug magahatag kini ug kusug ug kaisog aron sa pagpadayon sa pagtuki sa imong mga pulong. Kini among gipangayo pinaagi ni JesuCristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtud sa kahangturan. Amen.

 

Katapusang Awit: O Maria, Rayna sa Pilipinas

Read 5182 times

233 comments

Leave a comment

Home SCRIPTURAL LIBRARY BEC Guides 2013 Pebrero 24: Ikaduhang Domingo sa Kwaresma