SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

2013 Pebrero 10: Ikalimang Domingo Sulod sa Tuig

09 February 2013 By Amelyn Amagon / Marian Pearl Pascua / Rose Taguba / Agapita Planas In Giya 8 comments
Rate this item
(0 votes)

Unang Pagbasa: Isaias 6:1-2a, 3-8

Salmo 138:1-5, 7-8

Ikaduhang Pagbasa: 1 Corinto 15:1-11

Pasiunang Awit: Ang Tawag

Pasiunang Pag-ampo:

Amahan namong langitnon, ania kami karon nagkatigom sa sinemanang Barangay Sang Virgen. Kami mapasalamaton Ginoo bisan pa man sa kadaghan sa among gimbuhaton nagkahiusa kami sa pagpamati sa imong Pulong. Bisan ug dili unta kami angayan sa pagpamati niini kay kami mga makasasala. Daghang kaayong salamat Ginoo hinaut unta ikaw kanunay mag-giya, ug maglig-on sa among pagtuo diha kanimo aron mamahimo kaming angayan sa pagtubag sa imong pagtawag kanamo sa matag gutlo sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.

 

Tema: Ang Dios ang Makapahimo natong Angayan sa iyang Tawag

 

Pagbasa sa Ebanghelyo Sumala ni San Lucas

Kapitulo 5 versikulo 1 hangtod sa 11   (Luke 5:1-11)  

(Kinahanglan basahon ang Santos nga Ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang nanambong sa Barangay Sang Virgen – BSV)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo

(Manghilom ug mamalandong sa Santos nga Ebanghelyo sulod sa 2-3 ka minuto)

 

Pagpatin-aw:

Gidetalye pag-ayo ni Lucas ang giasoy sa Marcos 16 diin mihangyo si Jesus sa pagsakay sa sakayan ni Pedro ug gidawat siya sa dakong kahinangop apan wala magpaabot si Jesus alagaran siya. Nangita hinuon siyag mga tawo nga andam pagtahan sa kaugalingon aron pagtuman sa iyang buluhaton. Daghan kayo ang naminaw niya. Ang mga milagro laing paagi sa pagpanudlo ni Jesus. Ang gipakita nga milagro ni Jesus mao ang pulong sa Dios alang sa umaabot nga mga apostoles. Ang sugo ni Jesus mao nga: “Palawod ug itaktak ang pukot.” Maayo na lang gituman ni Pedro ang gisugo ni Jesus bisan nagduhaduha siya nga may makuha nga isda. Gihatag ni Pedro ang iyang pagsalig diha kang Jesus. Sa samang paagi ang mga apostoles sa ilang pagpanagat sa tawo pinaagi sa maayong balita, ilang gisaligan ang gahum ni Jesus ug dili ang ilang kaugalingon lamang.

 

Pagpalawom:

Daghan ang ilang nakuha ug nakat-onan tungod sa ilang pagsunod sa sugo ni Jesus. Napuno sila sa paglaum ug pagsalig. Gikan karon naisip nila nga hiusahon na ni Jesus ang katawhan nga nagkabahinbahin tungod sa sala. Hiusahon ang nagkatibulaag nga mga anak sa Dios pinaagi ni Jesus ug sa iyang tinun-an nga iyang gitawag. Gusto ni Pedro magpalayo kaniya si Jesus sa dihang nakita niya ang milagro nga nahitabo. Usa siya ka makasasala ug dili siya angayang tawagon ni Jesus. Apan nakita ni Jesus nga andam si Pedro nga biyaan ang tanan aron pagsunod niya. Sa iyang pagtuo kang Jesus nga nagtawag aron pagluwas sa makasasala iya nang biyaan ang tanan, katigayonan, trabaho ug kabuhian, maskin gani ang pamilya aron lang sa pagsunod kang Jesus. Makita nato nga si Jesus mao ang nakapahimong angayan kang Pedro ug sa iyang mga kaubang tinun-an.

 

Mga Giyang Pangutana sa Pagpa-ambit:

  1. 1.Sa unsang paagi sa tagsatagsa kanato nga mamahimo kitang angayan sa pagtubag sa tawag sa atong Ginoo?
  2. 2.Giunsa nato pagpamati sa tawag sa Ginoo kanato?

 

KATILINGBANONG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO, MAGHIMAYA KA MARIA, HIMAYA SA AMAHAN

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

 

 

Katapusang Pag-ampo:

Daghang salamat Amahan sa mga gasa sa kinabuhi ug sa gasa sa kinaiyahan. Hinaut unta Ginoo nga kaming tanan nga nagsaulog karon sa Barangay Sang Virgen tabangan mo kanunay aron ang mga wala pa namo masabti sa hinayhinay among masabtan aron mamahimo kaming angayan sa imong pagtawag kanamo uban ni Mama Mary nga among Inahan. Amen

 

Katapusang Awit: O Maria, Rayna sa Pilipinas

Read 1408 times

8 comments

Leave a comment

Home SCRIPTURAL LIBRARY BEC Guides 2013 Pebrero 10: Ikalimang Domingo Sulod sa Tuig