SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

2013 Pebrero 03: Ikaupat nga Domingo Sulod sa Tuig

02 February 2013 By Leliosa Pia / Meriam Lamasan / Bibing Batugan / Jojo Kiro-Kiro / Jeremie Acosta In Giya 10 comments
Rate this item
(0 votes)

Unang Pagbasa: Jeremias 1:4-5, 17-19

Salmo 71:1-6, 15-17

Ikaduhang Pagbasa: 1 Corinto 12:31-13:13

 

Pasiunang Awit: Gugma ang Dios

Pasiunang Pag-ampo:

Amahan namong langitnon ania kami karon niining panimalaya diin kami nagkatigum aron pagpaminaw sa imong balaang mensahe, ug sa pagsaulog sa among pagdebosyon sa Mahal nga Birhen Maria nga Inahan ni Jesus. Hinaut unta Ginoo nga imong ipadala kanamo ang imong Balaang Espiritu ug sama sa imong giingon nga,“Karong adlawa ang maong panagna natuman samtang namati mo nako” nga unta abli dili lang ang among mga dalunggan kundi ang mismo namong mga kasingkasing. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni JesuKristo among Ginoo. Amen.

 

Tema: Ang atong Diyos, Diyos sa tanan

 

Pagbasa sa Ebanghelyo Sumala ni San Lucas

Kapitulo 4 versikulo 21 hangtod sa 30,   (Lucas 4:21-30 )  

(Kinahanglan basahon ang Santos nga Ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang nanambong sa Barangay Sang Virgen – BSV)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo

(Manghilom ug mamalandong sa Santos nga Ebanghelyo sulod sa 2-3 ka minuto)

 

Pagpatin-aw:

Mibalik si Jesus sa iyang lungsod nga gidak-an sa Nazareth. Naandan na ni Jesus moadto sa sinagoga sa adlaw sa Sabbath o adlaw sa pahulay. Ug usa ka adlaw sa pahulay miadto siya sa sinagoga aron magsimba sa Diyos. Gibasa ni Jesus ang parte gikan kang Propeta Isaias 61:1-2 diin gipahibalo sa Propeta ang pag-abot sa Ginoo nga magaluwas sa katawhan sa tanan nilang kalisdanan. Ug miingon si Jesus samtang nagtan-aw ang mga tawo sa sinagoga kaniya, “Karong adlawa ang maong panagna natuman samtang namati mo nako.” Dili man diretso nga pagsalikway ang gibuhat sa mga Judeo, iyang mga kababayan sa Nazareth, sa iyang paghiabot. Sa versiculo 22 – Midayeg niya ang tanan, nahibulong sila sa lumong mga pulong nga naggikan sa iyang baba. Apan Makita nato nga sa katapusan ilang gisalikway si Jesus.

 

Pagpalawom:

                Nakasulti si Jesus nga natuman na ang panagna ni Propeta Isaias kay ang iyang pag-abot mao ang pag-abot sa Dakong Grasya sa Diyos! Dili kini BUTANG, kundili TAWO kini. Natawo diha ni JesuKristo! Si Jesus nga tinuod nga DIYOS ug tinuod nga TAWO! Mianhi si Jesus aron pagmantala sa bag-ong panahon kanus-a ang Diyos maania ug magpasig-uli sa katawhan. Gisalikway sa iyang mga kababayan si Jesus tungod sa ilang garbo ug kasirado sa ilang huna-huna, kasing-kasing, ug espiritu. Dili sila motuo kaniya kay gikan lang siya sa ilang lungsod. Dili pod sila mosugot nga ang Diyos sa Israel mamahimong maambit sa ubang tawo ug nasod.

 

Mga Giyang Pangutana sa Pagpa-ambit:

  1. 1.Unsaon nimo pagmisyon ug pagpaambit diha sa uban?
  2. 2.Unsa ba ang imong pagmisyon para kanato uban sa atong mga silingan?

KATILINGBANONG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO, MAGHIMAYA KA MARIA, HIMAYA SA AMAHAN

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

Katapusang Pag-ampo:

                Langitnong Amahan ug Inahan sa Kanunayng Panabang daghang salamat sa mga grasya nga inyong gihatag kanamong tanan ug unta uban sa Espiritu Santo nga kami mamahimong sama ni Jesus nga nagmisyon hinaut unta nga kita mamahimong sama kaniya. Kining tanan among gipangayo pinnagi ni Kristo among Ginoo. Amen.

 

Katapusang Awit: Diosnong Magtutudlo

 

 

Read 1760 times

10 comments

Leave a comment

Home SCRIPTURAL LIBRARY BEC Guides 2013 Pebrero 03: Ikaupat nga Domingo Sulod sa Tuig