SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

2013 Marso 24: Dominggo sa Lukay

12 March 2013 By Ormoc In Giya 295 comments
Rate this item
(0 votes)

Unang pagbasa: Is 50:4-7

Salmo: 22:8-9. 17-18. 19-20. 23-24

Ikaduhang Pagbasa: Phil 2:6-11

Pasiunang Awit: Daygon ta ang Ginoo…

Pasiunang Pag-ampo:

      Langitnong Amahan, tungod sa among makauulaw nga binuhatan, imong gipadala ang bugtong mong anak aron sa pagsagubang ining tanan. Busa nagtigum kami, nangaliyopo nga imo kaming pasaylo-on. Himo-a nga malig-on kami sa sunod sa sakripisyo sa imong anak nga among Ginoo. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.

Tema: “HESUS ANG NAGSAGUBANG SA TANAN, ALANG SA KALUWASN SA KATAWHAN”

Pasiuna:

            Ang Domingo sa lukay, ang pagsugod sa semana santa. Adunay duha ka ebanghelyo nga gisaulog.

            Ang una mahitungod sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, gisugat siya sa mga tawo ug nagsinggit ug mga pagdayeg.

            Ang ikaduha ang iyang pasyon ug kamatayon. Ang hukom nga gikan sa mga tawo. Ang mga tawo nga nagsinggit nga ilansang siya sa Krus. Mao sab ang mga tawo nga misinggit ug nagdayeg kaniya sa pagsulod sa Jerusalem.           

Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Lucas

Kapitulo 23 versikulo 1 hangtod 49 (Lc. 23:1-49)  (Kinahanglan basahon ang ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang manambong sa cluster kon mahimo basahon kini sa sa ikaduhang higayon.)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo (Manghilom ug mamalandong sa pulong sa Dios 2-3 ka minuto).

Pagpatin-aw:

            Ang atong ebanghelyo naghisgot mahitungod sa pasyon sa atong Ginoo, gisugdan sa iyang pagbalik ug pagsulod sa Jerusalem ug gisugat sa bagang katawhan nga nagsinggit og nagdayeg Kaniya sa pag-ingon, “Himaya sa Kahitas-an”, dungan sa pagwala-wala sa dala nila nga mga dahon sa palma.

            Adunay mga panghitabo sa ebanghelyo nga lisud sabton. Kinahanglan nga atong masayran ang mga rason o hinungdan sa mga panghitabo, ilabi na sa iyang pasyon.

  1. Ang Pagbudhi ni Hudas. Si Hudas miyembro sa Zeluta, usa ka grupo sa mga Hudyo nga nagplano nga moalsa batok sa mga Romano. Gidamhan niya nga si Hesus mao ang mangulo kanila, Apan wala kini niya makita sa mga lihok ni Hesus. Busa, iya nalang gisumbong ngadto sa mga kadagko-an sa mga Hudyo. Aron iya sab madawat ang kantidad nga nakapatong sa ulo ni Hesus. Salapi ang hinungdan sa pagbudhi ni Hudas kang Hesus.
  2. Ang Hukmanan sa mga Hudyo. Ang Sanhidrin maoy pinakataas ug gahom sa relihiyon (Korte Suprema). Gilangkuban sa 71 ka miyembro gikan sa mga magkalain-laing grupo nga mga Hudyo (Eskriba, Pariseo, Saduceo, Ubra? Aduna sab silay proceso sa paghukom. Ang pagsukit-sukit ug pagpakanaog sa hukom kinahanglan adlaw, dili gabie. Kung aduna nay hukom, palabyon ang usa kagabie aron paghatag ug higayon sa posibilidad nga kausaban sa hukom. Ang paghukom ni Hesus wala sa proceso, siya gihukman sa kamatayon sa sumbong nga pagpasipala sa Dios, sa iyang pagka-anak sa Dios. Apan wala silay gahum sa pagpatuman niini, busa ilang gidala ngadto sa Romano.
  3. Ang Hukmanan sa Romano. Si Pilato ang adunay gahum sa pagpatuman sa silot, ilabi na sa kamatayon. Ang ilang sumbong dili na: Ang Pagpasipala sa Dios”. Kay sayod sila nga dili ni dawaton kay Pilato, kay ang mga Pagano dili moila saAng ilang sumbong mao ang pagkahari ni Hesus. Sa pagsukit-sukit ni Pilato kang Hesus wala siyay nakitang sala. Busa mihukom sa pagpalatus ug pagkahuman buhi-an. Ang mga tawo dili musugot ug iyang gipapili ang mga Hudyo kon kinsay ilang buhi-an, si Barabas nga kriminal o si Hesus. Si Barabas ang gipabuhi-an ug si Hesus sa kamatayon sa paglansang sa Krus. Dili si Pilato ang naghukom sa kamatayon ni Hesus, kon dili ang katawhan. Ang kamatayon ni Hesus ang kabubut-on sa tawo, dili Diyos Amahan. Ang nagsinggit niya nga ilansang siya mao sab ang nagsinggit og pagdayeg sa iyang pagsulod sa Jerusalem.
  4. Ang Kamatayon sa Krus. Ang kamatayon sa krus usa ka makauulaw nga silot. Alang lang kini sa mga kriminal. Si Hesus dili kriminal, apan Siya ang midawat ug nag-antos sa mga makauulaw nga binuhatan sa mga tawo.
  5. Ang Paglimod ni Pedro usa ka tawhanong kinaiya. Kung makasinati ug kalisod ilabi na kung ang kinabuhi mag-ungaw sa kamatayon, mobati ug kahadlok ug mopahilayo.

Pagpalawom:

            Ang atong ebanghelyo naghulagway sa atong kinabuhi. Ang una, malipayon kitang mudawat Kaniya. Madasigon kita nga miuban kaniya pinaagi sa pag-apil sa mga kalihukan sa Simbahan sa katilingban, ilabi na kung makadawat kita ug mga pagdayeg ug grasya nga materyal. Ana-a kita Kaniya kung ang atong kinabuhi hamugaway.

            Ang ika-duha, ang tawo sama usab ni Pedro nga mulimod, ilabi na kung naa siya sa kalisud kon iyang nasinati ang kagutom, pagtamay, dili na siya mouban. Iyang talikdan ang gibuhaton nga gihatag kaniya.

            Sama ni Hudas, gibaylo niya ang Ginoo sa salapi, Kita usab, sa panahon nga dili kita mosimba, dili mahigugma, dili mopasaylo, dili muhatag ug kaluoy sa uban, atong gitraydoran ang Ginoo, atong gibaylo ang Ginoo sa atong kaugalingong interes. Kita ang nagsakit sa Ginoo. Kita ang naglansang ug nagpatay sa Ginoo diha sas paghimo ug maka-uulaw nga binuhatan. Sa pagpatay, pag-abuso sa kalibutan ug uban pang daotan nga binuhatan.

            Sa atong Kristohanong katilingban, sa panahon nga kita nagdumili sa pagsimba, sa pag-apil sa Bible Sharing, sa pagbalibad sa mga kaayuhan sa Simbahan, sa dili pagtabang sa uban, atong gipatay ang iyang mga sugo, sama ra nga ato Siyang gipatay ug gipakaulawan pag-usab.

            Ang atong ebanghelyo nag-awhag kanato sa atong pagdawat sa Ginoo. Magmadasigon kita nga mouban Kaniya sa kasakit ug kalipay, sa kalisud ug kahamugaway, kay ang Ginoo mipasalig nga unsa may dangatan, ana-a siya andam manalipod ug masagubang sa tanan.

Mga giyang pangutana sa pagpa-ambit:

            Isip usa ka leader/ginikanan:

  1. Unsa ka kalig-on sa pagtuman sa imong kaakuhan?
  2. Diin ka mikuhag kusog sa pagtuman niini?
  3. Unsay angay buhaton aron mahalikay sa pagpakasala ang atong katilingban?                                                           

KATILINGBANG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO UG MAGHIMAYA KA MARIA:

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

KATAPUSANG PAG-AMPO:

            Langitnong Amahan, daghang salamat kanimo kay imo na usab gipabati kanamo ang imong maayong pulong ug hina-ot nga kini mao ang dalan padulong sa among pagbag-o ug ubani kami nga puno sa gugma ug pakigdait.

            Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga buhi ug hari. Amen.

KATAPUSANG AWIT: Ang Tawag….

Read 6740 times Last modified on Saturday, 23 March 2013 06:56

295 comments

Leave a comment

Home SCRIPTURAL LIBRARY BEC Guides 2013 Marso 24: Dominggo sa Lukay