SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

2013 Marso 10: Ika-Upat nga Domingo sa Kwaresma

12 March 2013 By Ormoc In Giya 709 comments
Rate this item
(0 votes)

Unang pagbasa: Jos 5:9. 10-12

Salmo: 34:2-3. 4-5. 6-7

Ikaduhang Pagbasa: 2Cor 5:17-21

Pasiunang Awit: Ang tawag…

Pasiunang Pag-ampo:

            Langitnong Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat. Salamat usab sa imong paggiya ug pagprotektar kanamo sa kanunay. Tabangi kami nga makaamgo sa among mga sala ug nga kini dili na unta namo mabuhat sa pag-usab. Tabangi kami Hesus nga mahibalik kami sa langitnong Amahan aron makasubay kami sa saktong dalan. Ug unta ang among gugma ang maghari sa among kasing-kasing.

            Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo nga buhi ug hari hangtud sa kahangturan. Amen.   

 

Tema: Ang pagdawat sa langitnong Amahan sa mga makasasala.

 

Pasiuna:

            Ang mga kubrador sa buhis ug makasasala miduol kang Hesus ug namati. Ang pagdawat ni Hesus sa mga makasasala ug nakigsalo siya uban kanila.

            Migamit si Hesus ug sambingay mahitungod sa ‘Mausikon nga anak.” Ang kamanghuran nga anak nangayo ug bahin sa katigayunan sa Amahan. Ug ang Amahan wala magdumili sa gitinguha sa iyang kamanghurang anak, iyang gihatag ang katunga sa iyang katigayunan ug mipanaw ang anak dala ang iyang bahin. Apan miabot ang kawad-on ug nahurot ang tanan niyang katigayunan tungod sa iyang pagwaldas-waldas sa iyang bahandi. Naka-amgo siya sa iyang dili makiangayon nga gibuhat. Busa mipauli siya sa iyang Amahan ug naghinulsol sa iyang sala. Gidawat siya sa iyang Amahan nga puno sa dakong kalipay.

 

Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Lukas

 

Kapitulo 15 versikulo 1 hangtod 3 ug 11 hangtud 32

(Lk. 15:1-3. 11-32)

(Kinahanglan basahon ang ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang manambong sa cluster kon mahimo basahon kini sa sa ikaduhang higayon.)

 

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo (Manghilom ug mamalandong sa pulong sa Dios 2-3 ka minuto).

 

Pagpatin-aw:

.           Sa ebanghelyo nato karon naghisgot sa mga kubrador sa buhis ug diha pud ang mga Pariseo ug magtutudlo sa balaod ug si Jesus usab mga misulti ug sambingay mahitungod sa duha ka anak nga nangayo sa ilang bahin. Ang bahin sa manghod iya giwaldas ug ang bahin sa maguwang iyang gitigum. Sa unang panahon samtang buhi pa ang Amahan dili pwede makapangayo ang mga anak sa ilang bahin. Ug sa ebanghelyo gihatag sa Amahan ang iyang ginahin nga gatigayonan ngadto sa duha ka anak. Ang bahin sa manghod iya gidawat ug giwaldas hangtod nga nahurot ug naglisod na siya ug wala na siyay gikaon hangtod nga nangita siya ug trabaho nga mao ang tig-atiman sa baboy ug hapit na siya mokaon sa pasaw sa baboy. Siya usa ka Hudeo ug alang sa balaod ang baboy hugaw ug tungod sa iyang kalisod iya kini gidawat aron siya makakaon ug mabuhi. Hangtud nga naka-amgo siya ug nakahukom nga mouli sa iyang Amahan. Mipauli siya sa iyang Amahan ug bisan layo pa siya nakita na siya sa iyang Amahan ug nagdagan nga mitagbo kaniya. Tungod sa gugma sa Amahan ngadto sa iyang anak bisan pa sa iyang nabuhat giluwas gihapon siya ug giprotektahan sa iyang Amahan aron dili mamatay. Kay daghan ang gusto mopatay kaniya tungod kay giisip siya nga makasasala tungod sa iyang gibuhat apan gisugat siya ug gigakos aron pagluwas sa iyang anak bisan ug dili unta kini niya angay buhaton. Kay ang Hari sa unang panahon dili motindog ug modagan aron pagsugat kung kinsa ang moduol kaniya apan tungod sa iyang gugma sa iyang anak iya kini gibuhat. Ug nagsadya – naghimog dakong hikay ang Amahan tungod sa pagpauli sa iyang anak.

            Ang maguwang nasuko tungod sa pagdawat sa Amahan ngadto sa iyang manghod nga nagwaldas apan siya wala gani ang amahan naghimo niini ngadto kaniya. Ang manghod nagpadayag sa kinabuhi sa kubrador sa buhis o kinaiya sa pagka-paresio. Kabalo kita nga ang kubrador sa buhis giisip nga makasasala. Ug ang maguwang nagpadayag sa kinaiya sa mga Pariseo nga dili sila gusto nga ang makasasala ug mga kabos moduol ni Hesus ug sa mga tawo nga nag-alagad sa Ginoo. Apan ang Ginoo wala magpili iya gihatag nga patas ang gingharian sa Dios ngadto sa mga tawo.

 

Pagpalawom:

Ang ebanghelyo naghisgot mahitungod sa pagka-mahigugmaon og pagkamaluluy-on sa Amahan. Sa texto nga Miduol kang Jesus ang tanang kobrador sa buhis og makasasala aron pagpamati, naghunghungay ang mga Pariseo ug magtutudlo sa balaod: “Gidawat niya ang makasasala ug nagsalo sila.” Nganong nagbagulbol man ang Pariseo kang Jesus? Kay imbes duol sila sa Simbahan, tu-a hinuon si Jesus nag-uban-uban sa mga kabos nga ilang gisalikway. Abi nila nga gantihan og dayegon sila ni Jesus, apan wala siya moanhi aron paghatag og premyo, kon dili aron pagluwas. Naghisgot si Jesus mahitungod sa tawo nga may duha ka anak nga lalaki, ang manghud nangayo sa iyang amahan sa iyang bahin sa katigayonan. Busa, gibahin sa amahan sa duha ka magsoon ang kabtangan. Gitigom sa manghud ang iyang bahin og mipanaw sa layong dapit og gi-usik-uskian ang bahandi sa hagokang kinabuhi. Human niya giwaldas ang kabilin, siya nagsugod sa kawad-on og gigutom og nawad-an siyag dignidad sa pagkatawo. Nagpaulipon siya sa uban ug misulod sa makauulaw ug hugawng trabaho. Sa panahon nga nakamatngon siya, nakahukom siya sa pag-uli ug sa walay pagduha-duha nibalik siya sa iyang amahan sa tumang kaulaw og kahadlok. Sa layo pa lamang nga nakita siya sa iyang amahan, nagdagang mitagbo kini og siya gigakos og gihagkan ug sila nagsadya. Nasuko ang magulang sa gibuhat sa amahan nagdumili sa pagsulod kay siya nagsilbi gayud sa amahan og wala nagsupak sa iyang mga sugo apan wala siya hatagi ug bisan usa lang ka kanding nga salu-salohan sa iyang mga barkada. Apan sa dihang mibalik ang iyang igsu-on nga maoy nag-usik-usik sa katihayonan ug nagsupak sa iyang mga sugo, siya giihawan ug baka og gisadyaan.

Kini nagpasabot lamang nga alang sa Amahan, dili importante ang nawalang kabilin, ang importante mao ang pagbalik sa nipalayongv anak. Dinhi masabtan nato nga ang Diyos wala mobuhat aron paglista sa mga maayo tang buhat og premyohan, nianhi siya aron ilhon tang anak. Apan kita natawo sa sala, sa sinugdan pa lang makasasala na tau g may hilig sa daotan tunogd sa atong palibot ug sa hiwing mga sistema sa sosyedad diin nagtubo ta. Ang Diyos dili matingala sa atong kadaotan, kay kita Iyang gibuhat nga may kagaswanon, daan na Niyang gilantaw nga kita mapandol. Ang Amahan nag-amuma sa anak. Mao kini ang kinaiya sa atong Diyos ug Amahan nga nagdalag maayo gikan sa daotan. Kita gibag-o adlaw-adlaw aron maka-amgo og magsubay sa tul-id nga dalan. Amahan Siya nga kanunayng nangita sa mga makasasala aron pun-an sa iyang gugma ug panalangin.

           

Mga giyang pangutana sa pagpa-ambit:    

 

  1. Sa imong kaugalingon gidawat ba nimo ang imong pagkamasalaypon?
  2. Imo bang gipasaylo ang nakasala kanimo?
  3. Diha sa imong pamilya imo bang gipatigbabaw ang gugma ug pagsinabtanay sa usag-usa?                                                                                                                                    

KATILINGBANG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO UG MAGHIMAYA KA MARIA:

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

KATAPUSANG PAG-AMPO:

            Dios namong Amahan, salamat sa imong pag-uban kanamo sa kanunay. Ug unta imo kaming pasayluon sa among nabuhat nga mga sala ug tabangi nga kami makapasaylo sab sa nakasala namo ug nga ang gugma unta ang maghari sa usag-usa kanamo. Kining tanan among gipangamuyo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.Amen.

KATAPUSANG AWIT: Daygon ta ang Ginoo…

Read 14125 times

709 comments

Leave a comment

Home SCRIPTURAL LIBRARY BEC Guides 2013 Marso 10: Ika-Upat nga Domingo sa Kwaresma