SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

2013 Marso 3: Ika-tulong Domingo sa Kwaresma

03 March 2013 By In Giya 2 comments
Rate this item
(0 votes)

Unang pagbasa: Ex 3:1-8. 13-15

Salmo: 103:1-2.3-4.6-7.8.11

Ikaduhang Pagbasa: 1Cor 10:1-6.10-12

Pasiunang Awit: Daygon ta ang Ginoo…

Pasiunang Pag-ampo:

            Amahan nga langitnon daghang salamat sa kahigayunan nga kami nagatigom ug nagkahiusa. Among pangayuon kanimo nga unta imo kaming tabangan pinaagi sa among pagbag-o ug paghinulsol sa among mga sala. Uban sa among pagtuo nga unta imong kaming tabangan nga dili unta kami mahisama sa kahoy nga walay bunga.

            Daghang salamat Ginoo sa mga panahon nga imo kami gihatagan pa ug lugway sa among kinabuhi. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo nga buhi ug hari hangtud sa kahangturan. Amen.

 

Tema: Ang pagbag-o

Pasiuna:

            Ang mga gisulti ni Hesus nga mga sambingay nagpahibalo sa tawo sa pagbag-o sa dili maayo nga binuhatan ngadto sa mga maayo nga gawi aron kahimut-an sa Dios.

Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Lukas

Kapitulo 13 versikulo 1 hangtod 9 (Lk. 13:1-9) (Kinahanglan basahon ang ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang manambong sa cluster kon mahimo basahon kini sa sa ikaduhang higayon.)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo (Manghilom ug mamalandong sa pulong sa Dios 2-3 ka minuto).

Pagpatin-aw:

            Ang unang bahin sa ebanghelyo naghisgot mahitungod sa silot sa Dios nga sa ilang panahon ang mga Hudeo nagtuo kung may mga panghitabo; kamatay, kasakit, ug katalagman sila nagtuo nga kini silot sa Dios.

            Ang ika-duhang sambingay mahitungod sa kahoy nga Igera nga walay bunga nga gihatagan ug higayon nga mamunga nga naghulagway sa pagbag-o. Ang pagbag-o mao ang pagsunod sa kaabubut-on sa Dios. Ang bunga mao ang atong maayong mga binuhatan ug kinaiya. Ang mga katalagman hinongda sa atong dautang binuhatan sama sa atong pag-abuso ug pagpasagad.

 

Pagpalawom:

            Karon sa atong panahon mao sab ang pagtuo nga ang tawo’ng dautan nga naigo sa kilat, moingon dayon ta nga gisilotan siya sa Dios. Kon adunay dakong kadaut nga muabot sa atong kinabuhi, maghupay dayon ta sa pag-ingon; “nganong ako pa man Ginoo?” mao gihapon kon naay bagyo, linog og lain pang mga katalagman, musantop dayon sa atong huna-huna nga pagbuot kining tanan sa Ginoo aron nga ang mga tawo makaalinggat ug mubalik dayon kaniya. Hangtud karon may daghan gihapon nga magbaton ug sayop nga panghuna-huna bahin sa silot sa Dios. Atong ipahid niya ang bisan unsang mudangat sa palibot. Ug kung may katalagman gani magdasok dayon ang simbahan daghang manimbahay. Apan wala ni nagpasabot nga ang mga katalagman naggikan sa Dios. Sukwahi na sa matang sa Dios nga gipaila kanato ni Jesus isip Dios sa gugma ug kinabuhi. Kon maghisgot kita ug silot sa Dios gumikan usab na kanato mismo. Ang atong kahakog, ang tinguha sa paghakop, ang pag-iya-iya, ang pagka-ulipon sa mga bisyo, ang pagpasagad kining tanan adunay dakong sangputanan sa ubang tawo, katilingban. Tan-awa unsay katalagman nga atong naagoman gumikan sa atong pag-abusar sa atong kinaiyahan.

            Ang Ginoo naghatag kanatog higayon sa pagbag-o ug pag-usab sa atong pagtoo ngadto sa langitnong amahan, Dios sa kinabuhi ug dili sa kamatayon. Busa atong pamalandungan ang atong mga dautan binuhatan kung makahatag ba kini nato ug kahimayaan o dili ba kaha’y makahatag kanato ug kaalautan. Atong bag-uhon ang atong kaugalingon o kinabuhi ug magbaton kita’g kinaiyang langitnon. Ang paghimo ug matarong bunga nga makahatag ug tinuod nga kinabuhi.

Mga giyang pangutana sa pagpa-ambit:                            

  1. Naningkamot kaba nga mamahimo ka nga sumusunod ni Hesus uban sa pagbasol ug pagbag-o?
  2. Ngano dili mo-asinso ang tawo? Kinsa ang angay basulon si Hesus ba? Palihug sa pagpaambit.

                                                                                                                       

KATILINGBANG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO UG MAGHIMAYA KA MARIA:

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

KATAPUSANG PAG-AMPO:

            Langitnong namong Amahan, daghang salamat kanimo. Kay imo na usab kami gipabati sa imong mga bulawanong mga pulong, hinaot nga kini mao ang dalan padulong sa among pagbag-o. Ug ubani kami nga puno sa gugma ug pakigda-it.

            Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo nga buhi ug hari hangtud sa kahangturan. Amen.

KATAPUSANG AWIT: Ang Tawag…

Read 1706 times

2 comments

Leave a comment

Home SCRIPTURAL LIBRARY BEC Guides 2013 Marso 3: Ika-tulong Domingo sa Kwaresma